مکاترونیک و رباتیک


 

آزمايشگاه مكاترونيك و رباتيك

وابستگی: دانشكده فني و مهندسي - بخش مكانيك - گروه طراحي كاربردي

مکان: بلوك 3، طبقه همكف، اتاق 056

مسئول آزمایشگاه: دكتر مجيد محمدي مقدم

کارمندان: -

تلفن: 82883996

فکس:82883358

آدرس پست الکترونیکی: m.moghadam@modares.ac.ir

آدرس وب سایت: