شکل‌دهی فلزات


 
  • نام آزمایشگاه:  شکل دهی فلزات
  • مسئول آزمایشگاه: حسن مسلمی نائینی
  • پست الكترونيكی:   moslemi@modares.ac.ir
  • محل استقرار : ب 5 -  ط 1   اتاق 29-5
  • تلفن: 82883346