فهرست دروس


 

رشته: مهندسي شيمي - گرایش: مهندسي شيمي - مقطع: دكتری


تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اصلی : 12 تعداد واحد سمینار : 2
تعداد واحد اختیاری : تعداد واحد رساله : 22
جمع کل واحدها :


دروس اصلی


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1 8194012001 انتقال حرارت پیشرفته (جابجایی) 3 - -
2 8194012002 انتقال حرارت پیشرفته (تابش) 3 - -
3 8194012003 کنترل پیشرفته 3 - -
4 8194012004 محاسبات عددی پیشرفته 3 - -
5 8194012005 بهینه سازی در مهندسی شیمی 3 - -
6 8194012006 مدلسازی و شبیه سازی فرآیند 3 - -
7 8194012007 ترمودینامیک مخلوطها 3 - -
8 8194012008 رئولوژی پیشرفته و سیالات غیر نیوتنی 3 - -
9 8194012009 مهندسی محیط زیست پیشرفته 3 - -
10 8194012010 طراحی مفهومی فرآیند 3 - -
11 8194012011 پدیده های انتقال در سیستم های بیولوژیک 3 - -
12 8194012012 مهندسی بیوشیمیایی پیشرفته 3 - -
13 8194012013 مهندسی فرآیندهای پلیمری 3 - -
14 8194012014 مطالعه ویژه 3 - -


دروس اختیاری


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1 8194013001 ترمودینامیک پیشرفته 3 - -
2 8194013002 سینتیک و طرح راکتور پیشرفته 3 - -
3 8194013003 ترمودینامیک آماری 3 - -
4 8194013004 پیش بینی خواص سیالات (فیزیکی، شیمیایی و ترمودینامیکی) 3 - -
5 8194013005 کاتالیست های صنعتی و ناهمگن 3 - -
6 8194013006 طراحی راکتورهای صنعتی و ویژه 3 - -
7 8194013007 طراحی راکتورهای بیوشیمیایی 3 - -
8 8194013008 سینتیک و راکتورهای پلیمریزاسیون 3 - -
9 8194013009 پدیده های سطحی 3 - -
10 8194013010 مهندسی احتراق پیشرفته 3 - -
11 8194013011 استخراج فوق بحرانی 3 - -
12 8194013012 مهندسی الکتروشیمی پیشرفته 3 - -
13 8194013013 مهندسی سیمان 3 - -
14 8194013014 بهینه سازی انرژی 3 - -
15 8194013015 تکنولوژی پینچ 3 - -
16 8194013016 اکسرژی 3 - -
17 8194013017 مهندسی سیال شدن 3 - -
18 8194013018 پدیده های انتقال پیشرفته 3 - -
19 8194013019 جداسازی چند جزئی 3 - -
20 8194013020 تئوری لایه مرزی 3 - -
21 8194013021 جریان های متلاطم 3 - -
22 8194013022 جریان های چند فازی 3 - -
23 8194013023 تبلور صنعتی 3 - -
24 8194013024 پدیده های خشک شدن 3 - -
25 8194013025 مهندسی مخازن هیدروکربنی 3 - -
26 8194013026 روش های خاص جداسازی 3 - -
27 8194013027 فرآیندهای جداسازی غشایی 3 - -
28 8194013028 هیدرودینامیک ماکرومولکول ها 3 - -
29 8194013029 فرآیندهای پالایش پیشرفته 3 - -


سمینار


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   سمینار 1 1 - -
2   سمینار 2 1 - -


رساله


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   رساله 22 - -
 

رشته: مهندسي شيمي - گرایش: مهندسي شيمي - مقطع: كارشناسي ارشد


تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اصلی :12 تعداد واحد سمینار : 2
تعداد واحد اختیاری : 9 تعداد واحد پایان نامه : 6
تعداد واحد پیش نیاز : 0
جمع کل واحدها : 35


دروس اصلی


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1 8193022001 ریاضیات مهندسی پیشرفته 3 - -
2 8193022002 طراحی راکتور پیشرفته 3 - -
3 8193022003 ترمودینامیک پیشرفته 3 - -
4 8193022004 مکانیک سیالات پیشرفته 3 - -
5 8193022005 انتقال حرارت پیشرفته 3 - -
6 8193022006 انتقال جرم پیشرفته 3 - -


دروس اختیاری


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1 8193023001 روش های خاص جداسازی 3 - -
2 8193023002 جداسازی چند جزئی 3 - -
3 8193023003 پديده هاي سطحي 3 - -
4 8193023004 تبلور صنعتي 3 - -
5 8193023005 فرآيندهاي جداسازي غشايي 3 - -
6 8193023006 پديده هاي خشك نمودن 3 - -
7 8193023007 کنترل فرآیند پیشرفته 3 - -
8 8193023008 ترموديناميك سيستمهاي غير ايده آل 3 - -
9 8193023009 پیش بینی خواص ترمودینامیکی سیالات 3 - -
10 8193023010 ترموديناميك آماري 3 - -
11 8193023011 بهینه سازی 3 - -
12 8193023012 كاتاليزورهاي هتروژني 3 - -
13 8193023013 مهندسي احتراق پیشرفته 3 - -
14 8193023014 اصول مهندسي فرآيند 3 - -
15 8193023015 مدل سازي و مشابه سازي 3 - -
16 8193023016 طراحي به كمك كامپيوتر 3 - -
17 8193023017 انتگراسیون فرآینده 3 - -
18 8193023018 بازيافت انرژي در صنعت 3 - -
19 8193023019 طراحي تجهيزات فرآيندي 3 - -
20 8193023020 كنترل آلودگي هوا 3 - -
21 8193023021 بلور سازی صنعتی 3 - -
22 8193023022 طراحی مفهومی فرآیند 3 - -
23 8193023023 جريانهاي متلاطم ولايه هاي مرزي 3 - -
24 8193023024 مباحث ويژه 3 - -


سمینار


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   سمینار 2 - -


پایان نامه


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   پایان نامه - 9 -