فهرست دروس


 

رشته: مهندسي شيمي - گرایش: مهندسي پلیمر - مقطع: دكتری


تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اصلی : 12 تعداد واحد سمینار : 2
تعداد واحد اختیاری : تعداد واحد رساله : 22
جمع کل واحدها :36


دروس اختیاری


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1 8184013001 ترموديناميك محلولهاي پليمري 3 - -
2 8184013002 اختلاط درفرآيندهاي شكل دهي  پليمرها 3 - -
3 8184013003 شيمي فيزيك پيشرفتهپليمرها 3 - -
4 8184013004 فيزيك پليمرها و تكنولوژي سطح 3 - -
5 8184013005 پديده هاي انتقال در سيستمهاي پليمري 3 - -
6 8184013006 سنتزو سينتيك پيشرفته پليمرها 3 - -
7 8184013007 تخريب و بازيابي پليمرها 3 - -
8 8184013008 تكنيكهاي اصلاح پليمرها 3 - -
9 8184013009 مهندسي واكنشهاي پليمريزاسيون 3 - -
10 8184013010 روشهاي نوين تحلیل پليمرها 3 - -
11 8184013011 مكانيك محيطهاي پيوسته 3 - -
12 8184013012 پليمريزاسيون توسط پلاسما 3 - -
13 8184013013 مكانيك پيشرفته كامپوزيتها 3 - -
14 8184013014 پوششها و چسبها 3 - -
15 8184013015 شيمي و تكنولوژي چرم و پوست 3 - -
16 8184013016 شيمي و تكنولوژي سلولز 3 - -
17 8184013017 ميكرولتيوگرافي 3 - -
18 8184013018 بيوتكنولوژي پليمرها 3 - -
19 8184013019 روش المانهاي محدود 3 - -
20 8184013020 اختلاط در فرآيندهاي شكل‌دهي پليمرها 3 - -
21 8184013021 رئولوژي پيشرفته پلیمرها 3 - -
22 8184013022 مباحث ويژه 3 - -
23 8184013023 مطالب ویژه 3 - -
سمینار


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   سمینار 1 1 - -
2   سمینار 2 1 - -


رساله


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   رساله 22 - -

رشته: مهندسي شيمي - گرایش: مهندسي پليمر - مقطع: كارشناسي ارشد


تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اصلی : 15 تعداد واحد سمینار : 2
تعداد واحد اختیاری : 6 تعداد واحد پایان نامه : 9
جمع کل واحدها : 32


دروس اصلی


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1 8160611001 شیمی فیزیک پیشرفته پلیمرها 3 - -
2 8160611002 خواص مهندسی پلیمرها 3 - -
3 8160611003 مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون 3 - -
4 8160611004 فرآیندهای شکل دهی پلیمرها 3 - -
5 8160611005 ریاضیات پیشرفته 3 - -


دروس اختیاری


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1 8160612014 رئولوژی پلیمرها 3 - -
2 8160612001 کاربردهای جدید مواد پلیمری 3 - -
3 8160612002 پلاستیک های تقویت شده ( کامپوزیت ) 3 - -
4 8160611004 شبیه سازی فرآیندهای شکل دهی پلیمرها به کمک رایانه CAD/CAM 3 - -
5 8160612005 طراحی و تکنولوژی تولید قطعات لاستیکی 3 - -


سمینار


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1 816012005 سمینار - - -


پایان نامه


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1 8160611007 پایان نامه - - -