فهرست دروس


 

رشته: مهندسي شيمي - گرایش: بيوتكنولوژي - مقطع: دكتری


تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اصلی : 12 تعداد واحد سمینار : 2
تعداد واحد اختیاری : تعداد واحد رساله : 22
جمع کل واحدها :


دروس اصلی


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   مباحث جدید در بیوتکنولوژی  3 - -
2   پدیده های انتقال پیشرفته 3 - -
3   مهندسی ژنتیک 3 - -
4   مهندسی بیوشیمی پیشرفته 3 - -


سمينار


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   سمینار 1 1 - -
2   سمینار 2 1 - -


رساله


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   رساله 22 - -
 

رشته: مهندسی شیمی - گرایش: بیوتكنولوژی - مقطع: كارشناسی ارشد


تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اصلی : 16 تعداد واحد سمینار : 2
تعداد واحد اختیاری : 6 تعداد واحد پایان نامه : 8
تعداد واحد پیش نیاز : 8
جمع کل واحدها : 40


دروس پیش نیاز


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1 01 میکروبیولوژی عمومی 2 - -
2 02 بیوشیمی 2 - -
3 03 مبانی ژنتیک مولکولی 2 - -
4 04 آزمایشگاه میکروبیولوژی و بیوشیمی - هر کدام یک واحد -
5 05 مبانی بیوتکنولوژی 3 - -


دروس اصلی


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1 06 پدیده های انتقال در سامانه های زیستی 3 - -
2 07 طراحی بیوراکتور 3 - -
3 08 بازیافت و جداسازی مواد زیستی 3 - -
4 09 میکروبیولوژی صنعتی 3 - -
5 10 ریاضیات پیشرفته 3 - -
6 11 آزمایشگاه بیوتکنولوژی   1  


دروس اختیاری


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
11   ترمودینامیک محلول های غیر ایده آل 3 - -
12   آمار در فرآیندهای مهندسی 3 - -
13   بیوتکنولوژی محیط زیست 3 - -
14   مباحث جدید در بیوتکنولوژی 3 - -
15   مدل سازی و شبیه سازی فرآیند های زیستی 3 - -
16   آنزیم شناسی صنعتی 3 - -
17   جنبه های تجاری بیوتکنولوژی 3 - -
18   بیوتکنولوژی غذائی 3 - -


سمینار


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   سمینار 2 - -


پایان نامه


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   پایان نامه - 8 -