آزمایشگاه‌ها


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
امنیت شبکه های صنعتی و اینترنت اشیا مهدی سجودی محمدرضا ابراهیمی بلوک 6 طبقه 3 اتاق 38-6 82883509
ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی حمیدرضا مومنی محمدرضا ابراهیمی بلوک 6 طبقه 3 اتاق 38-6 82883509
سیستمها، علوم زیستی و کنترل سجاد ازگلی محمدرضا ابراهیمی بلوک 6 طبقه 3 اتاق 36-6 82884336
سیستمهای کنترل پیشرفته امین رمضانی محمدرضا ابراهیمی بلوک 6 طبقه 3 اتاق 38-6 82883509
سیستمهای کنترل هوشمند وحید جوهری مجد محمدرضا ابراهیمی بلوک 6 طبقه 3 اتاق 37-6 82884337
کنترل و شبکه های ارتباطی محمدتقی حمیدی بهشتی محمدرضا ابراهیمی بلوک 6 طبقه 3 اتاق 34-6