محیط زیست


 

گروه محیط‌ زیست دانشكده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس در پردیس شهرستان نور در سال 1369 فعالیت آموزشی خود را در مقطع كارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست آغاز نموده است كه بسیاری از آنان در حال حاضر به‌عنوان اعضاء هیئت‌علمی در دیگر دانشگاه‌های كشور فعالیت دارند. با توجه به امكانات بسیار گسترده آزمایشگاهی و بعضاً منحصربه‌فرد درزمینهٔ آلودگی‌های محیط‌زیست و همچنین پژوهش انجام‌شده در گروه محیط‌زیست، به‌عنوان اولین دانشگاه دولتی در سطح كشور اقدام به پذیرش دانشجوی دوره دكتری محیط‌زیست، در گرایش آلودگی‌های زیست‌محیطی در سال 1386 نموده است.