جنگلداری


 

گروه علوم ومهندسی جنگل دانشكده منابع طبیعی نور از سال 1366 فعالیت خویش را با آموزش دانش‌پژوهان تحصیلات تكمیلی در رشته جنگلداری آغاز نمود. اهداف این گروه آموزشی، آموزش و تربیت دانشجویان در علوم جنگل جهت اشتغال در مراكز آموزشی و مراكز تحقیقاتی مرتبط در كشور بوده است