جنگلداری


 

گروه جنگلداری دانشكده منابع طبیعی نور از سال 1366 فعالیت خویش را با آموزش دانش‌پژوهان تحصیلات تكمیلی در رشته جنگلداری آغاز نمود. اهداف این گروه آموزشی، آموزش و تربیت دانشجویان در علوم جنگل جهت اشتغال در مراكز آموزشی و مراكز تحقیقاتی مرتبط در كشور بوده است. در این راستا ارتقای دانش تئوری و عملی دانشجویان و تولید پژوهش‌های علمی و دستاوردهای نوین مرتبط با این رشته از دیگر اهداف این گروه آموزشی بوده است.