فهرست دروس


 

bullet گرایش مدیریت اطلاعات

ردیف
نوع درس
نام درس
تعداد واحد
1
درسهای پایه
مباني علم اطلاعات و دانش شناسي
2
كتابخانه ها و جامعه اطلاعاتي
2
روش تحقيق
2
سمينار تحقيق
2
آمار در علم اطلاعات و دانش شناسي
2
2
درسهای الزامی
روشهای بازنمایی اطلاعات
2
ذخيره و بازيابی اطلاعات
2
معماري پايگاههاي اطلاعاتي
2
نظامهاي اطلاعات مديريت
2
مديريت دانش سازماني
2
ارزشيابي نظامها و خدمات اطلاعاتي
2
پایان نامه
6
 
درسهای اختیاری
داده کاوی
2
3
اقتصاد اطلاعات
2
بازاريابي اطلاعات
2
خدمات اطلاعاتي تخصصی
2
مدیریت منابع اطلاعاتی
2
مديريت اسناد (سازماندهي اسناد)
2
جمع
32