فهرست دروس


 

فهرست دروس کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( روزانه)

ترم اول ( نیمسال اول)

ردیف نام درس تعداد واحد
نظری
نام مدرس روز تدریس ساعت تدریس کلاس
1 آمار و کاربرد آن در مدیریت 2
2 روش تحقیق پیشرفته 2
3 زبان تخصصی مدیریت 2
4 تئوریهای مدیریت پیشرفته 2
5 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 2
6 حسابداری پیشرفته 2


ترم دوم ( نیمسال دوم )

ردیف نام درس تعداد واحد
نظری
نام مدرس روز تدریس ساعت تدریس کلاس
1 مدیریت منابع انسانی 2
2 تحلیل آماری 2
3 مدیریت استراتژیک پیشرفته 2
4 سازمانهای پولی و مالی 2
5 سمینار در مسائل بازرگانی بین الملل 2
6 مدیریت صادرات و واردات 2


ترم سوم(نیمسال اول)

ردیف نام درس تعداد واحد
نظری
نام مدرس روز تدریس ساعت تدریس کلاس
1 سیستم های اطلاعاتی مدیریت 2
2 بازارشناسی و مسایل بازاریابی 2
3 تحقیق در عملیات پیشرفته 2
4 حقوق بازرگانی بین الملل 2
5 اقتصاد مدیریت 2


ترم چهارم ( نیمسال دوم )

ردیف نام درس تعداد واحد
نظری
نام مدرس روز تدریس ساعت تدریس کلاس
1 پایان نامه 4


فهرست دروس کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( نیمه حضوری)

ترم اول ( نیمسال اول)

ردیف نام درس تعداد واحد
نظری
نام مدرس روز تدریس ساعت تدریس کلاس
1 آمار و کاربرد آن در مدیریت 2
2 روش تحقیق پیشرفته 2
3 زبان تخصصی مدیریت 2
4 تئوریهای مدیریت پیشرفته 2
5 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 2
6 حسابداری پیشرفته 2


ترم دوم ( نیمسال دوم )

ردیف نام درس تعداد واحد
نظری
نام مدرس روز تدریس ساعت تدریس کلاس
1 مدیریت منابع انسانی 2
2 تحلیل آماری 2
3 مدیریت استراتژیک پیشرفته 2
4 سازمانهای پولی و مالی 2
5 بازارشناسی و مسائل بازاریابی 2
6 مدیریت صادرات و واردات 2


ترم سوم(نیمسال اول)

ردیف نام درس تعداد واحد
نظری
نام مدرس روز تدریس ساعت تدریس کلاس
1 سیستم های اطلاعاتی مدیریت 2
2 سمینار در مسائل بازرگانی بین الملل 2
3 تحقیق در عملیات پیشرفته 2
4 حقوق بازرگانی بین الملل 2
5 اقتصاد مدیریت 2


ترم چهارم ( نیمسال دوم )

ردیف نام درس تعداد واحد
نظری
نام مدرس روز تدریس ساعت تدریس کلاس
1 پایان نامه 4