فهرست دروس


 

bullet فهرست دروس رشته مدیریت رفتاری مقطع دکتری

bullet فهرست دروس رشته مديريت سياست‌گذاری بخش عمومی مقطع دکتری

bullet فهرست دروس رشته مدیریت منابع انسانی مقطع دکتری

bullet فهرست دروس رشته مدیریت دولتی مقطع کارشناسی‌ارشد

bullet فهرست دروس رشته مدیریت دولتی مقطع کارشناسی‌ارشد

bullet نحوه اخذ واحد دروس كارشناسی‌ارشد مديريت دولتی

جدول 1: مجموعه دروس پیشنیاز ( 28 واحد )

 * - با توجه به تشخیص گروه حد اکثر 6 واحد درس پیش نیاز به دانشجو ارائه می شود.

کد درس
نام درس
تعداد واحد
ساعت

پیشنیاز یا زمان ارائة درس

جمع
نظری
عملی
7613310001

زبان تخصصی پیش نیاز

2
34
34
-
 
7613310002

ریاضی پیش نیاز

2
34
34
-
 
7613310003

آمار کاربردی پیش نیاز

2
34
34
-
 
7613310004

مبانی کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت

2
34
34
-
 
7613310005

مبانی سازمان و مدیریت

2
34
34
-
 
7613310006

روش تحقیق پیشرفته پیش نیاز

2
34
34
-
 
7613310007

مدیریت رفتار سازمانی

2
34
34
-
 
7613310008

تحقیق در عملیات

2
34
34
-
 
7613310009

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

2
34
34
-
 
7613310010

مدیریت منابع انسانی

2
34
34
-
 
7613310011

مبانی مدیریت دولتی (1)

2
34
34
-
 
7613310012

مبانی مدیریت دولتی (2)

2
34
34
-
 
7613310013

فرایند تنظیم و کنترل بودجه

2
34
34
-
 
7613310014

تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

2
34
34
-
 
جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
28
 
 
 
 


جدول 2: مجموعه دروس مشترک مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

کد درس
نام درس
تعداد واحد
ساعت

پیشنیاز یا زمان ارائة درس

جمع
نظری
عملی
7613311001

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

2
34
34
-
 
7613311002

تئوریهای مدیریت پیشرفته

2
34
34
-
 
7613311003

سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

2
34
34
-
 
7613311004
تحلیل آماری
2
34
34
-
 
7613311005

مدیریت استراتژیک پیشرفته

2
34
34
-
 
7613311006

نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته

2
34
34
-
 
7613311007

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

2
34
34
-
 
7613311008

فرایند خط مشی گذاری عمومی

2
34
34
-
 
7613311009

تحقیق در عملیات پیشرفته

2
34
34
-
 
7613311010

بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران

2
34
34
-
 
7613311011
پایان نامه
4
 
 
 
 
جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
24
 
 
 
 

* - گذراندن کلیه دروس جدول 2 برای دانشجویان الزامی است.

جدول 3: مجموعه دروس دورة کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی – گرایش مدیریت نیروی انسانی

 
کد درس
نام درس
تعداد واحد
ساعت

پیشنیاز یا زمان ارائة درس

جمع
نظری
عملی
7613312001

برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی

3
51
51
-
 
7613312002

مدیریت بهره وری نیروی انسانی

3
51
51
-
 
7613312003

سمینار تحقیقی در مدیریت نیروی انسانی

2
34
34
-
 
جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
8واحد
 
 
 
 
 

جدول 4: مجموعه دروس دورة کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی – گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی

کد درس
نام درس
تعداد واحد
ساعت

پیشنیاز یا زمان ارائة درس

جمع
نظری
عملی
7613312004

نظریه های سیستمی

3
51
51
-
 
7613312005

سیستمهای اطلاعاتی استراتژیک

3
51
51
-
 
7613312006

کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان

2
34
34
-
 
جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
8واحد
 
 
 
 جدول 5: مجموعه دروس دورة کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی – گرایش مدیریت مالی دولتي

کد درس
نام درس
تعداد واحد
ساعت

پیشنیاز یا زمان ارائة درس

جمع
نظری
عملی
7613312007

بودجة عمومی و بودجة شرکتهای دولتی

3
51
51
-
 
7613312008

تصمیم گیری در مسائل مالی

3
51
51
-
 
7613312009

سمینار تحقیقی در مدیریت مالی

2
34
34
-
 
جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
8واحد
 
 
 
 

 

جدول 6: مجموعه دروس دورة کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی – گرایش تشکیلات و روشها

کد درس
نام درس
تعداد واحد
ساعت

پیشنیاز یا زمان ارائة درس

جمع
نظری
عملی
7613312010

حقوق اساسی سازمانهای دولتی

3
51
51
-
 
7613312011

طراحی و ایجاد سازمانهای متناسب با عصر اطلاعات

3
51
51
-
 
7613312012

سمینار تحقیقی در مورد مسائل سازمانهای اداری ایران

2
34
34
-
 
جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
8واحد
 
 
 
 

جدول 7: مجموعه دروس دورة کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی – گرایش مدیریت تحول

کد درس
نام درس
تعداد واحد
ساعت

پیشنیاز یا زمان ارائة درس

جمع
نظری
عملی
7613312013

روشهای تحقیق در رفتار سازمانی

2
34
34
-
 
7613312014

نظریه و فرآیند تحول سازمان

2
34
34
-
 
7613312015

نظریه ها و فرآیند ارتباطات سازمانی

2
34
34
-
 
7613312016

سمینار در مسائل رفتاری

2
34
34
-
 
جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
8واحد