فهرست دروس


 

 

Master in Accounting

ساعات درسی
تعداد واحد
ماهیت دروس
عناوین درسی دروه کارشناسی ارشد حسابداری
ردیف
Islamic Studies
36

2

عمومی

معارف اسلامی

1

Logic (Traditional and New)
36

2

عمومی

منطق (قدیم و جدید)

2

Statistic
54

3

پیش نیاز

آمار

3

Accounting Theory (I)
54
3

اختصاصی

تیوری حسابداری (1)

4
Accounting Theory (II)
54
3

اختصاصی

تیوری حسابداری (2)

5
Management Accounting
54
3

اختصاصی

حسابداری مدیریت

6
Advanced Governmental Accounting
54
3

اختصاصی

حسابداری دولتی پیشرقته

7

Decision Making in Financial Affairs

54
3

اختصاصی

تصمیم گیری در مسایل مالی

8
Advanced Auditing
36

2

اختصاصی

حسابرسی پیشرقته

9
Current Accounting Affairs
54
3

اختصاصی

مسایل جاری حسابداری

10
Statistical Analysis
36

2

اختصاصی

تحلیل آماری

11
Financial Accounting
54
3

اختیاری

حسابداری مالی

12
Research Methods
54
3

اختیاری

روش تحقیق

13
Managerial Economics
54

3

اختیاری

اقتصاد مدیریت

14

Study of Special Cases in Accounting

54
3

اختیاری

بررسی موارد خاص در حسابداری

15
Advanced Operations Research
54
3

اختیاری

پژوهش عملیاتی پیشرفته

16
Accounting Systems
54
3

اختیاری

سیستمهای حسابداری

17
Accounting Information Systems
54
3

اختیاری

سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

18
Seminar
36

2

اختیاری

سمینار

19
Research Project (Thesis)
-

4

اختصاصی

پایان نامه

20