تألیف و ترجمه کتاب


 
فراگیری را ساده‌تر سازیم (راهنمایی برای بهبود مطالب آموزشی / تربیتی)
مترجم: محمد چیذری
نویسنده: سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد. (1373)
انتشارات: انتشارات مرکز مطالعات برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی
بهبود کیفیت آموزش، راهنمای مربی برای ارزشیابی
مترجم: محمد چیذری
نویسنده: رابرت تی، ر. (1374)
انتشارات: مرکز مطالعات برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی
انتقال تکنولوژی از محققان به بهره‌برداران کشاورزی
مترجم: محمد چیذری
نویسنده: اف. لیونببرگر، هـ. و اچ. گوین، پ. (1374)
انتشارات: دانشگاه تربیت مدرس
ترویج کشاورزی
مترجم: سید‌محمود حسینی و محمد چیذری
نویسنده: برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) (1374)
انتشارات: دانشگاه زنجان
مدیریت در ترویج
مترجم: محمد چیذری و رضا موحدی
نویسنده: بافورد، ج. ا.، بدیان، آ. ج. و لیندر، ج. ر. (1381)
انتشارات: نور علم
برنامه‌ریزی برای آموزش اثربخش: راهنمايی برای تدوین برنامه درسی
مترجم: محمد چيذری
نویسنده: ونتلینگ، تی. (1376)
انتشارات: دانشگاه تربیت مدرس
فرهنگ لغات تخصصی ترویج کشاورزی و توسعه روستایی
مترجم:
نویسنده: عمانی، ا. ر. و چیذری، م. (1386)
انتشارات: رامان
Sustainable Water Resources Management and Agricultural Extension Mechanisms
مترجم:
نویسنده: Omani, A. R. and Chizari, M. (2010)
انتشارات: Islamic Azad University, Shoushtar Branch
راهنمای عملی ترویج، مرتعداری و آبخیزداری
مترجم:
نویسنده: بقایی، م.، چیذری، م.، باغبانی‌آرانی، ا. و فعلی‌نهاوند، س. (1391)
انتشارات: ارغنون
ترویج کشاورزی، توسعه روستایی و چالش‌های امنیت غذایی
مترجم: نادر لیث و محمد چیذری
نویسنده: مکلادریورا، و. و کلیم‌عمر، م. (1392)
انتشارات: میاندوآب
ماشين آلات باغباني (جلد 1)
مترجم:
نویسنده: پزشكي‌راد، غ. ر. و طباطبايي‏فر، ا. (1377)
انتشارات: سازمان پاركها و فضاي سبز
ماشين آلات باغباني (جلد 2)
مترجم:
نویسنده: پزشكي‌راد، غ. ر. و طباطبايي‏فر، ا. (1377)
انتشارات: سازمان پاركها و فضاي سبز
اندازه‌گيري و تحليل در تحقيق توصيفي
مترجم:
نویسنده: پزشكي‌راد، غ. ر. و مدير‌شانه­چي، م. (1379)
انتشارات: آموزش
راهنمايي دستيابي به اطلاعات كشاورزي و توسعه روستايي در اينترنت
مترجم:
نویسنده: پزشكي‌راد، غ. ر.، يعقوبي، ج. و عمادي، م. ح. (1381)
انتشارات: دفتر مطالعات برنامه‌ريزی وزارت جهاد كشاورزی
آمار اجتماعی و تحلیل داده‌ها در پژوهش‌های ترویج، توسعه و آموزش کشاورزی
مترجم:
نویسنده: پزشكي‌راد، غ. ر. و کرمی‌دهکردی، ا. (1391)
انتشارات: دانشگاه تربیت مدرس
پردازش و تحليل داده‌ها در روش جامعه‌سنجي با استفاده از نرم‌افزار Uceinet 6
مترجم:
نویسنده: عليزاده، ن. و صديقي، ح. (1392)
انتشارات: جهاد دانشگاهي
مباني كشاورزي شهري
مترجم:
نویسنده: پورجاويد، ث.، صديقي، ح. و شعبانعلي‌فمي، ح. (1391)
انتشارات: پلک
نظارت، سنجش و ارزشیابی (با رویکردی بر برنامه‌های ترویجی و آموزشی)
مترجم:
نویسنده: فرهادیان، هـ. (1382)
انتشارات: دنیای مادر
جنگل و مرتع در اینترنت
مترجم:
نویسنده: عباسي، ع. (1384)
انتشارات: دفتر خدمات تکنولوژی آموزشی
نظام‌های انتقال اطلاعات کشاورزی
مترجم: عنایت عباسی و امیر نعیمی
نویسنده: دوا بی. اسوارا ردی (1391)
انتشارات: جهاد دانشگاهی
یادگیری سازمانی در نظام آموزش عالی (دانشگاه یادگیرنده)
مترجم:
نویسنده: عباسي، ع. و حجازي، ي. (1392)
انتشارات: سازمان جهاد دانشگاهي
يادگيري دانش سه‌گانه (نظري، عملي و سازگاري)
مترجم:
نویسنده: شاه‌ولي، م.، عربي، ق. و بيـژني، م. (1382)
انتشارات: نصوح
مقدمه‌اي بر تحليل و اندازه‌گيري بهره‌وري ترويج كشاورزي
مترجم:
نویسنده: بيـژني، م. و فلاح‌حقيقي‌صيقلاني، ن. (1384)
انتشارات: ابتكار دانش
فرهنگ توسعه کشاورزی و روستایی
مترجم:
نویسنده: شعبانعلی‌فمی، ح. و چوبچیان. ش. (1386)
انتشارات: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت
آشنایی با شیوه‌های خود اشتغالی
مترجم:
نویسنده: شعبانعلی‌فمی، ح. اسدی، ع. و چوبچیان. ش. (1386)
انتشارات: دانشگاه پیام نور