بیوتکنولوژی کشاورزی


 

بسیار خرسندم که ورود شما را به صفحه گروه آموزشی بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس خوش‌آمد گویم. همانطور که مستحضرید امروزه بيوتکنولوژی با بهبود ابزارها و توسعه روش‌های نوین، به‌عنوان ابزاری قوی در حل مشکلات عرصه کشاورزی، دامپزشکی و پزشکی به‌کار گرفته شده است. در حيطه کشاورزی عمده استفاده از این ابزار در خصوص شناسایی مسیرهای تولیدی مواد بیوشیمیایی، افزايش ميزان محصول و بهبود کيفيت مواد غذايی، تولید غذا- داروها و همچنين انتخاب ژنوتيپ‌ها يا نژادهای برتر مقاوم به بيماری، آفت و يا تنش‌های زنده و غير زنده ميباشد. این تکنیک‌ها با کوتاه نمودن دوره اصلاح گیاهان مدت زمان انتظار را به طور قابل ملاحظه ای کاهش داده است. با توجه به افزايش جمعيت و گسترش فقر غذايی در جهان، کاهش سطح زمين‌های قابل کشت و کاهش ميزان بارندگی ناشی از تغييرات آب و هوايی، چاره‌ای جز کشف و ابداع تکنيک‌های جديد به‌منظور شکستن موانع موجود برای افزايش و ثبات توليد غذا و دارو در پاسخ به اين افزايش تقاضا نيست و در این راستا به‌کارگیری و توسعه این تکنولوژی بسیار موثر است.
اعضای هیأت‌علمی گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، ارتباط و همکاری قوی و مستمری را با همکاران در دانشکده، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی داخل و خارج از کشور در راستای تربیت دانشجویان دارند و جهت غنای بیشتر در راستای پیشرفت علمی و گسترش همکاری‌های دوجانبه، از پیشنهاد همکاری محققین و موسسات مرتبط در این زمینه استقبال مینمایند. تمرکز فعالیت های گروه بر تولید پروتئین های نوترکیب در گیاهان و مهندسی متابولیت¬های ثانویه می‌باشد.

bullet تاریخچه

رشته بیوتکنولوژی در دانشکده کشاورزی در سال 1385 با پذیرش دانشجویان در دوره "کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی" راه‌اندازی شد. در ابتدا مدیریت این رشته بصورت تلفیقی با نام "اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی" به فعالیت خود در زمینه پذیرش دانشجو و پیشبرد امور آموزشی و پژوهشی فعال بود و طی این مدت تعداد 70 نفر از این گروه دانش آموخته گردیدند. در سال 1395 با توجه به اهمیت رشته بیوتکنولوژی در زیر بخش‌های مختلف کشاورزی و اهتمام استادان متخصص در این حوزه و مسئولین دانشکده، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی به‌صورت مستقل شروع به فعالیت نمود. در همین سال نیز پذیرش دانشجو در مقطع دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی در این گروه به تصویب شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید.