آئین‌نامه‌ها/دستورالعمل‌ها


 

 1. شیوه‌نامه تصویب طرح تحقیق رساله دكتری
 2. تکمله دستورالعمل نحوه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد
 3. شيوه نامه برگزاري جلسات دفاع از پايان‌نامه کارشناسی‌ارشد
 4. دستورالعمل منشور حقوق بیمار
 5. دستورالعمل رسیدگی به تخلفات  پژوهشی
 6. دستورالعمل کارآزمایی بالینی
 7. دستورالعمل کمیته اخلاق پزشکی در مورد استفاده و مراقبت از حیوانات آزمایشگاهی
 8. دستورالعمل اجرایی ممیزی خارجی طرح‌های تحقیقاتی کارآزمایی بالینی مصوب ...
 9. دستوالعمل کمیته فارسی
 10. دستورالعمل کمیته لاتین
 11. دستورالعمل تشکيل، سطح بندی و شرح وظايف کميته‌های اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی
 12. راهنمای اخلاقی کارآزماييهای بالينی
 13. راهنمای اخلاقی پژوهش بر گامت و رويان
 14. راهنمای عمومی اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی دارای آزمودنی انسانی
 15. راهنمای اخلاقی پژوهش‌های ژنتيک پزشکی
 16. قانون الحاق دو بند ماده 7 قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور
 17. راهنمای اخلاقی پژوهش با سلول‌های بنيادی
 18. راهنمای اخلاقی پژوهش بر روی عضو و بافت انسانی
 19. راهنمای اخلاقی پژوهش بر گروه‌های آسيب‌پذير
 20. دستورالعمل تشکیل، سطح بندی و شرح وظایف کمیته اخلاق پزشکی
 21. راهنمای کشوری اخلاق در انتشار
 22. فرایند بررسی تخلفات پژوهشی
 23. Protection Code Of Human Subject in Medical Research