فهرست دروس


 
 
جدول شماره1: دروس الزامی مشترک دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک
نام درس
تعداد واحد
نوع واحد
ساعت
الکترودینامیک (1)
4
نظری
68
مکانیک کوانتومی پیشرفته (1)
3
نظری
51
مکانیک کوانتومی پیشرفته (2)
3
نظری
51
مکانیک آماری پیشرفته (1)
3
نظری
51
آزمایشگاه پیشرفته فیزیک*

2

عملی
68
فیزیک محاسباتی*

2

نظری
34
سمینار
2
 
 
جمع
15
* گذراندن  فقط یکی از  دروس ستاره دار الزامی است.     
                    
    
                      
جدول شماره 2: دروس تخصصی دوره کارشناسی ارشد حالت جامد
نام درس
تعداد واحد
نوع واحد
ساعت
حالت جامد پیشرفته (1)
3
نظری
51
حالت جامد پیشرفته (2)
3
نظری
51
آزمایشگاه حالت جامد پیشرفته (1)
2
عملی
68
آزمایشگاه حالت جامد پیشرفته (2)
2
عملی
68
خواص مغناطیسی مواد
3
نظری
51
خواص دی الکتریکی و نوری جامدات
3
نظری
51
ابر رسانایی
3
نظری
51
فیزیک نیمه هادیها
3
نظری
51
فیزیک دستگاههای چند ذره ای (1)
3
نظری
51
نظریه کوانتمی جامدات
3
نظری
51
فیزیک سطح و کاربردهای صنعتی آن
4
نظری - عملی
85
موضوعات ویژه
3
نظری
51
 
 
 
 
 
                  
جدول شماره 3: دروس اختیاری  مشترک دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک
نام درس
تعداد واحد
نوع واحد
ساعت
فیزیک محاسباتی (2)
3
نظری
51
مکانیک کوانتمی نسبیتی
3
نظری
68
* مکانیک آماری پیشرفته (2)
3
نظری
51
* الکترودینامیک (2)
4
نظری
68
مکانیک کلاسیک
3
نظری
51
 
- درس گرایشی هر گرایش، می تواند به عنوان درس اختیاری برای گرایش‏های دیگر باشد.
- دروس ستاره‏دار در جدول 2 و 3 مشترک بین کارشناسی ارشد و دکتری است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
             
                  
 
نحوه اخذ واحد دانشجو برای هر نیمسال در رشته فیزیک دوره کارشناسی ارشد
 
نیمسال اول
ردیف
عنوان درس
تعداد واحد
نوع درس
1
الکترودینامیک
4
اجباری
2
مکانیک کوانتومی پیشرفته (1)
3
اجباری
3
فیزیک محاسباتی یا
 آزمایشگاه پیشرفته فیزیک
2
اجباری
مجموع واحد
9
 
نیمسال دوم
ردیف
عنوان درس
تعداد واحد
نوع درس
1
مکانیک کوانتومی پیشرفته (2)
3
اجباری
2
درس گرایشی (1)
3
گرایشی
3
مکانیک آماری
3
اجباری
مجموع واحد
9
 
نیمسال سوم
ردیف
عنوان درس
تعداد واحد
نوع درس
1
درس گرایشی (2)
3
گرایشی
2
درس اختیاری
3
 
3
سمینار
2
اجباری
مجموع واحد
8
 
نیمسالچهارم
 
عنوان درس
تعداد واحد
نوع درس
1
پایان نامه
6
اجباری
 
راهنمای دوره
دروس اجباری
15
دروس تخصصی         
6
دروس اختیاری
3
سمینار
2
پایان نامه
6
 
توجه:
1-      حداقل انتخاب واحد دانشجو در هر نیمسال از دروس رشته 8 واحد می‏باشد. (بدون احتساب دروس جبرانی و مدرسی)
2-      حداکثر انتخاب واحد دانشجو در هر نیمسال 16 واحد می‏باشد. (با احتساب دروس جبرانی و یا بخشی از پایان نامه)
3-      دروس جبرانی بیش از 6 واحد در یک نیمسال مستقلاً ارائه می‏شود.
4-   دروس سمینار و بخشی از «پایان نامه برای تصویب» در نیمسال سوم به طور قطعی اخذ می‏شود.