فهرست دروس


 
کارشناسی ارشد
1- روشهای فيزيکی و شيميایی جداسازی
2- الکتروشيمی تجزيه ای
3- اسپکتروسکوپی اتمی
 
 
دکترا
1- مباحث نوين در شيمی تجزيه
2- حسگرهای شيميايی
3- روشهای نوين در آناليز دستگاهی