فهرست دروس


 
کارشناسی ارشد  
1- سينتيک و ترموديناميک واکنشهای معدنی
2- طيف سنجی در شيمی معدنی
3- شيمی فيزيک معدنی
   
   
دکترا
1- ساختار و پيوند
2- مباحث نوين در شيمی معدنی