فهرست دروس


 
دکترا
1- NMR پيشرفته
2- شيمی آلی فلزی پيشرفته
3- حد واسط های فعال
   
   
کارشناسی ارشد
1- طيف سنجی مولکولی
2- شيمی فيزيک آلی
3- روشهای سنتز مواد آلی