سنجش از دور


 

bullet معرفی

گروه سنجش از دور دانشگاه تربيت مدرس در سال 1374 به همت شادروان آقای دكتر محمد نجفی ديسفانی باپذيرش 7 دانشجو در مقطع كارشناسی ‌ارشد اقدام به پذيرش دانشجو نمود. در اواخر سال 1374 مديريت گروه‌ به آقای دكتر علي‌محمدی واگذار گرديد و از سال 1376 تا سال 1386 مديريت گروه را آقای دكتر منوچهر فرج‌زاده‌ برعهده گرفتند و از سال 1386 آقای دکتر سیاوش شایان به عنوان مدير جديد گروه انتخاب گرديدند. پس از ایشان، مديريت گروه بر عهده دكتر علي علوی بود. هم اکنون آقای دکتر جلال کرمی سمت مدیریت گروه را بر عهده دارند.
گروه سنجش از دور داراي مقطع كارشناسي ارشد است و دارای دو گرايش مطالعات منابع آب و خاك و مطالعات‌ شهری و روستايی می‌باشد، ولی در حال حاضر فقط در گرايش مطالعات منابع آب و خاك فعال بوده و در اين گرايش اقدام به پذيرش دانشجو مي‌نمايد.
زمينه‌های مطالعاتی در اين گروه عمدتاً در زمينه بكارگيری تكنيك‌ها و علوم سنجش از دور و سيستم‌ اطلاعات جغرافيايی در گرايش‌های رشته می‌باشد كه می‌توان محورهای زير را ذكر كرد:
1- مطالعه و پهنه‌بندی فرسايش خاک
2- مطالعه و پهنه‌بندی سيلاب‌
3- مدلسازی وقوع زمين لغزه‌ها
4- تهيه نقشه‌هاي كاربری اراضي بر مبنای مدل‌های مختلف‌
5- تهيه نقشه پوشش گياهی در مناطق مختلف جغرافيايی‌
6- استفاده از تكنولوژی سنجش از دور برای تصحيح نقشه‌های زمين‌شناسی‌
7- مدلسازی توسعه خدمات شهری‌
8-ارزيابی مكان‌يابی‌های تأسيسات بندری‌
9- ساخت مدل‌های رقومی ارتفاعی و كاربرد آنها
10- كاربردهای نظامی سنجش از دور و سيستم‌های اطلاعات جغرافيايی‌
11- كاربردهای تصاوير ماهواره‌ای در پايش مراحل رشد و تنش‌های وارده بر گياهان خصوصاً محصولات كشاورزی