علوم تربیتی


 

bullet معرفی

گروه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت مدرس در سال 1366 تأسيس شد. در بدو امر در مقطع كارشناسی‌ارشد در رشته تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت به پذيرش دانشجو اقدام نمود و سپس در رشته فلسفه تعليم و تربيت و رشته برنامه ريزی درسی در مقطع دكتری به پذيرش دانشجو مبادرت ورزيد.
آموزش و تربيت دانش‌آموختگانی كه بتوانند بخشی از نياز جامعه به كادر متخصص و مجرب در حوزه‌های آموزشی و تربيتی سازمان‌های مختلف از جمله آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها را تأمين نمايند، از جمله اهداف تأسيس گروه تعليم وتربيت مي‌باشد. گروه تعليم و تربيت هم اكنون با يك استاد، دو دانشيار و دو استاديار به فعاليت خود ادامه مي‌دهد. انجام پژوهش‌های بنيادی در حوزه مسائل اساسی تعليم و تربيت، اعم از مسائل مرتبط با برنامه‌ريزی درسی و مسائل مربوط به فلسفه تعليم و تربيت، متناظر با وضع موجود و چشم‌انداز‌ها و چالش‌های پيش‌روی نظام‌های آموزشی و تربيتی (آموزش و پرورش و آموزش عالی) و هدايت رساله‌ها و پايان‌نامه‌های دانشجويی به سمت و سوی مذكور، از جمله رسالت‌های مهم استادان گروه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت مدرس می‌باشد.
در حال حاضر گروه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت مدرس داراي رشته تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش در مقطع كارشناسی‌ارشد و همچنين داراي سه رشته فلسفه تعليم و تربيت، برنامه ريزی درسي و تكنولوژی آموزشی در مقطع دكتری می‌باشد. لازم به توضيح است، در مقطع دكتری در هر يك از سه رشته مذكور، به صورت دوره‌ای دانشجو پذيرفته می‌شود (به صورت يك سال در ميان).