پايگاه‌های اطلاعاتی پيوسته


 
ردیف
 
نام پایگاه موضوع راهنمای آموزشی وضعیت فعلی
1 Emerald مدیریت و صنایع و رشته‌های مرتبط PDF دسترسی دائمی به 26 نشریه
خاص مربوط به سالهای 2003 تا2006
2 Jstor
 
علوم انسانی و هنر PDF اتصال
3 Nature علوم زیستی، پزشکی، محیط زیست و ...
 
اتصال
4 MathSciNet ریاضیات PDF اتصال
5 Science Magazine تمام رشته‌ها PDF اتصال
6 Sciencedirect : Elsevier تمام رشته‌ها PDF اتصال
7 SCOPUS تمام رشته‌ها PDF اتصال
8 Springer&Kluwer تمام رشته‌ها PDF اتصال
9 Wiley Interscience تمام رشته‌ها PDF اتصال
10 www.onepetro.org مهندسی نفت، مهندسی شیمی و موضوعات مرتبط
 
اتصال
11 RSC مقالات نشریات لاتین رشته شیمی
 
اتصال
12 JCR : ISC گزارش های استنادی نشریات
فارسی، عربی و انگلیسی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
PDF
 
13 Proquest مقالات و پایان‌نامه‌های تمام رشته‌ها
 
اتصال
14 Ebrary کتاب‌های الکترونیکی تمام رشته‌ها
 
اتصال
15 Scientific Information Database (SID) بانک مقالات نشریات فارسی و انگلیسی ایران
 

 
16 Noormags مقالات فارسی علوم اسلامی و انسانی
 
اتصال
17 Noorlib پایگاه تخصصی کتب الکترونیکی
 
اتصال
18 HeinOnline پایگاه تخصصی حقوق
 
اتصال
19 Taylor & Francis تمام رشته ها PDF اتصال
20 IOP فیزیک و موضوعات مرتبط
 
دسترسی آزمایشی
21 Oxford تمام رشته‌ها PDF دسترسی آزاد
22 Scientific Research دسترسی آزاد به مجلات الکترونیکی
 
دسترسی آزاد
23 WSPAPERS روزنامه‌های ایران و جهان
 
دسترسی آزاد
24 پایگاه پایان‌نامه‌های رایگان Proquest پایان‌نامه‌های رایگان تمام رشته‌ها   دسترسی آزاد
25 DOAJ مقالات نشریات لاتین تمام رشته‌ها
 
دسترسی آزاد