حساب کاربری مدرس


 
Title

مهلت ثبت نام به پایان رسیده است

ثبت نام حساب کاربری دانشگاه تربیت مدرس

(ویژه دانشجویان جدیدالورود)


ورود
شماره دانشجویی
لطفا کد دانشجویی {{studentid_set.min}} رقمی خود را به لاتین وارد کنید لطفا کد دانشجویی {{studentid_set.max}} رقمی خود را به لاتین وارد کنید

لطفا این قسمت را فقط به صورت خواسته شده تکمیل کنید

لطفا زبان کیبورد خود را بررسی نمایید

این قسمت الزامی می باشد
شماره ملی / گذرنامه
لطفا کد ملی ۱۰ رقمی خود را به لاتین وارد کنید لطفا کد ملی ۱۰ رقمی خود را به لاتین وارد کنید

لطفا این قسمت را فقط به صورت خواسته شده تکمیل کنید

لطفا زبان کیبورد خود را بررسی نمایید

درصورتی که شماره گذرنامه کمتر از 10 رقم می باشد به تعداد لازم از سمت چپ صفر قرار دهید
مقطع تحصیل
این قسمت الزامی می باشد

ثبت نام حساب کاربری دانشگاه تربیت مدرس

(ویژه دانشجویان جدیدالورود)

اطلاعات فردی
نام
نام نمی تواند کمتر از {{fa_name_set.min }} کاراکتر باشد نام نمی تواند بیشتر از {{fa_name_set.max}} کاراکتر باشد لطفا این قسمت را فقط به صورت خواسته شده تکمیل کنید این قسمت الزامی می باشد
نام خانوادگی
نام خانوادگی نمی تواند کمتر از {{fa_last_set.min }} کاراکتر باشد نام خانوادگی نمی تواند بیشتر از {{fa_last_set.max}} کاراکتر باشد لطفا این قسمت را فقط به صورت خواسته شده تکمیل کنید این قسمت الزامی می باشد
نام به انگلیسی
نام لاتین نمی تواند کمتر از {{en_name_set.min }} کاراکتر باشد نام لاتین نمی تواند بیشتر از {{en_name_set.max}} کاراکتر باشد لطفا این قسمت را فقط به صورت خواسته شده تکمیل کنید این قسمت الزامی می باشد
نام خود را به دقت وارد نمایید، بعدا امکان تغییر آن وجود ندارد
نام خانوادگی به انگلیسی
نام لاتین نمی تواند کمتر از {{en_last_set.min }} کاراکتر باشد نام لاتین نمی تواند بیشتر از {{en_last_set.max}} کاراکتر باشد لطفا این قسمت را فقط به صورت خواسته شده تکمیل کنید این قسمت الزامی می باشد
نام خانوادگی خود را به دقت وارد نمایید، بعدا امکان تغییر آن وجود ندارد
دانشکده
این قسمت الزامی می باشد
رشته تحصیلی
رشته تحصیلی نمی تواند کمتر از {{course_set.min }} کاراکتر باشد رشته تحصیلی نمی تواند بیشتر از {{course_set.max}} کاراکتر باشد لطفا این قسمت را فقط به صورت خواسته شده تکمیل کنید این قسمت الزامی می باشد
شماره شناسنامه / شماره گذرنامه
شماره شناسنامه / شماره گذرنامه نمی تواند کمتر از {{bcert_id_set.min }} کاراکتر باشد شماره شناسنامه / شماره گذرنامه نمی تواند بیشتر از {{bcert_id_set.max}} کاراکتر باشد لطفا این قسمت را فقط به صورت خواسته شده تکمیل کنید این قسمت الزامی می باشد
تلفن همراه
موبایل نمی تواند کمتر از {{mobile_set.min }} کاراکتر باشد موبایل نمی تواند بیشتر از {{mobile_set.max}} کاراکتر باشد لطفا این قسمت را فقط به صورت خواسته شده تکمیل کنید این قسمت الزامی می باشد
ایمیل
ایمیل نمی تواند کمتر از {{email_set.min }} کاراکتر باشد ایمیل نمی تواند بیشتر از {{email_set.max}} کاراکتر باشد لطفا این قسمت را فقط به صورت خواسته شده تکمیل کنید این قسمت الزامی می باشد
نام کاربری پیشنهادی
این قسمت الزامی می باشد