دوشنبه 6 اسفند 1397 298

چهارمین نشست کارگروه جذب نخبگان تخصصی برگزار شد

چهارمین نشست کارگروه جذب نخبگان تخصصی، 23 بهمن ماه با حضور اعضای این کارگروه برگزار شد.

چهارمین نشست کارگروه جذب نخبگان تخصصی برگزار شد

در این نشست مقرر شد پس از هماهنگی دکتر موسوی کوهپر با بنیاد ملی نخبگان، کلیه امکانات و تسهیلات بنیاد ملی نخبگان در سطوح مختلف برای دانش آموختگان و اعضای هیات علمی با هماهنگی مسئول دبیرخانه با کارشناسان و مسئولین آن بنیاد، تهیه و در جلسه آتی مطرح شود.
همچنین مقرر شد، پس از اعلام نظر نهایی کارگروه در خصوص پرونده های بررسی شده، موافقت یا عدم موافقت برای افراد متقاضی طی نامه رسمی ارسال شود.
در این نشست تاکید شد؛ بررسی پرونده های نخبگان، روال موجود در هیات جذب را مخدوش نکرده و تا حد ممکن نظرات گروه های آموزشی و روسای دانشکده ها مد نظر قرار داده شود.
دریافت آخرین نیازهای اعلام شده توسط گروه های دانشکده ها برای بکارگیری عضو هیات علمی از دبیر هیات جذب و دریافت آخرین وضعیت تعداد پست های خالی گروه ها (به تفکیک گروه و دانشکده) از مدیر تشکیلات و بهبود روشها توسط مسئول دبیرخانه از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.
در ادامه مقرر شد طی نامه رسمی به هیات جذب، از آن هیات درخواست شود، افراد برجسته ای که پرونده آنها در هیات جذب وجود دارد، برای تسریع در روال بکارگیری، به کارگروه جذب نخبگان تخصصی معرفی شوند. علاوه بر این بسته تشویقی اولیه به همراه تقسیم بندی برای گروه ها مختلف توسط دکتر حسینخانی، تدوین و برای مسئول دبیرخانه ارسال شود و مسئول دبیرخانه نیز بسته پیشنهادی را برای کلیه اعضای کارگروه ارسال و نتایج در جلسه آتی مطرح شود.
در این نشست عنوان شد کارگروه جذب نخبگان تخصصی سه سطح از بسته تشویقی برای جذب نخبگان پیشنهاد کند و این بسته ها به منظور تصویب نهایی به هیات رئیسه دانشگاه ارائه شود.