شنبه 7 مهر 1397 203

انتصاب مدیر واحدPMO دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی

طی حکمی از سوی رییس دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دکتر امیرحسین اسماعیلی به عنوان مدیر واحد PMOدانشکده مذکور منصوب شد.

انتصاب مدیر واحدPMO  دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی

در بخشی از این حکم که به امضای دکتر علیرضا ریاحی رسیده، آمده است: نظر به اهمیت برنامه طرح تحول راهبردی دانشگاه و مکانیزم اجرایی شدن آن در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی و همچنین با توجه به شایستگی و توانمندی جنابعالی، به عنوان هماهنگ کننده برنامه طرح تحول راهبردی ( دفتر PMO) دانشکده منصوب می شوید.
همچنين رییس دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی در نامه اي جداگانه از دكتر هرمز سهرابی به خاطر تلاش های ارزنده وي به عنوان مدیر اجرایی برنامه طرح تحول راهبردی (دفتر PMO ) دانشکده تقدیر و تشكر كرد.
گفتنی است دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی به دلیل بعد مسافت پردیس نور، دارای دفتر ویژه ای برای پیشبرد طرح تحول راهبردی است.