چهارشنبه 14 شهریور 1397 248

برگزاری اختتامیه موج های سوم و چهارم طرح تحول راهبردی

مراسم اختتامیه موج های سوم و چهارم طرح تحول راهبردی دانشگاه 14 آبانماه برگزار می شود.

برگزاری اختتامیه موج های سوم و چهارم طرح تحول راهبردی

مراسم اختتامیه موج های سوم و چهارم طرح تحول راهبردی دانشگاه با حضور مسئولین، مدیران و مجریان طرح روز دوشنبه 14 آبانماه از ساعت 10 تا 12 در سالن اجتماعات شهید مطهری برگزار می شود.