دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 1887

بسته هاي موفقيت بايد خط دهنده و راهگشاي مسير توسعه دانشگاه باشند

مدير pmo معاونت پشتيباني ومنابع انساني تاكيد كرد: طراحان بسته هاي موفقيت بايد راه حل مشكلات اصلي مسير توسعه دانشگاه را هدف گذاري كنند و در اين زمينه بسته ها را طراحي نمايند.

بسته هاي موفقيت بايد خط دهنده و راهگشاي مسير توسعه دانشگاه باشند

مدير pmo معاونت پشتيباني ومنابع انساني تاكيد كرد: طراحان بسته هاي موفقيت بايد راه حل مشكلات اصلي مسير توسعه دانشگاه را هدف گذاري كنند و در اين زمينه بسته ها را طراحي نمايند.
رسول اندايش مدير pmo معاونت پشتيباني ومنابع انساني در سخناني اظهار داشت: همان گونه كه دين و معرفت ديني به زندگي معنا مي دهد و باعث تكامل انسان مي شود، برنامه و اجراي آن نيز به سازمان معنا و مفهوم مي بخشد و تكامل آن را در بين سازمان ها به همراه خواهد داشت.
وي با اشاره به بسته هاي موفقيت نيمسال اول معاون پشتيباني گفت: ما در نيمسال اول 5 روال با 8 بسته موفقيت و يك بسته فراگير را تعريف كرديم. ما در زمينه روال روان سازي و تسهيل فرايندهاي دانشگاه با تاكيد بر كاهش بروكراسي، بسته موفقيت شناخت تحليل، طراحي و نصب سيستم هاي تشكيلات و حسابداري تعهدي را تعريف كرديم كه در حال حاضر فاز دوم حسابداري تعهدي و فاز تكميلي سيستم هاي تشكيلات در حال انجام است.
وي افزود: در زمينه روال توسعه سرمايه انساني با تمركز بر بين المللي شدن دانشگاه ما دوره هاي آموزش زبان انگليسي وآشنايي با پروتكل ها و تشريفات بين المللي را براي كارمندان برگزار كرديم. در خصوص توسعه فضاهاي فعاليت دانشجويي نيز در فاز اول،‌ اماكن موجود دانشگاه شناسايي و اعتبار لازم براي تجهيز و امكانات مورد نياز پيش بيني گرديد.
وي به روال تقويت پايداري زيست محيطي دانشگاه و برنامه جامع نگهداري فضاهاي كالبدي اشاره و تصريح كرد: در اين راستا ما شوراي محيط زيست دانشگاه را تشكيل داديم و آيين نامه مقررات و بسته هاي زيست محيطي دانشگاه ر ابراي 2 سال آينده تعريف كرديم. همچنين استقرار آزمايشي تصفيه فاضلاب دانشكده كشاورزي و اجراي بخشي از فاضلاب پرديس مركزي از ديگر بسته هاي موفقيت در اين زمينه مي باشد كه بخشي از آن به انجام رسيده و ادامه آن در نيمسال دوم صورت مي گيرد. همچنين در نيمسال دوم شناسايي و مميزي حامل هاي انرژي در پرديس مركزي نيز صورت مي گيرد تا با بررسي وضع موجود بتوانيم به وضعيت مطلوب برسيم.
وي افزود: پنجمين روال حوزه معاونت پشتيباني در نيمسال اول،‌ پايداري اقتصادي دانشگاه و افزايش دارايي هاي موقوفه دانشگاه مي باشد كه در اين راستا اساسنامه بنياد خيرين تدوين شد كه در نيمسال دوم اين اساسنامه ثبت و مكان و فضاي فعاليت آن تعيين مي گردد. همچنين تبليغات محيطي بنياد خيرين نيز با هدف جلب نظر ‌اعضاي هيات علمي، كاركنان، دانشجويان و دانش آموختگان انجام مي شود.
مدير pmo معاونت پشتيباني و منابع انساني با اشاره به ديگر برنامه هاي نيمسال دوم اين معاونت افزود: 10 روال با 21 بسته موفقيت براي نيمسال دوم ما تعريف شده است كه برخي از بسته ها در ادامه فعاليت هاي نيمسال اول مي باشند. ما اجراي سيستم احكام و پرسنلي، دريافت و پرداخت، اموال و انبار و بودجه را در نيمسال دوم خواهيم داشت و با شركت مربوطه قرارداد منعقد شده تا بتوانيم سيستم هاي حوزه معاونت پشتيباني را به طور جامع در آن جا داشته باشيم كه اين كار به صورت گروهي از سوي تيم معاونت پشتيباني و تيمي از مركز رايانه دانشگاه در حال انجام است و نصب اين سيستم نيز صورت گرفته است و در حال زمينه سازي و آموزش كارشناسان خود براي اجراي آن هستيم .
وي خاطر نشان كرد: يكي از برنامه هاي اين حوزه در نيمسال دوم، تهيه Rfp بازنگري ساختار و تشكيلات دانشگاه است كه بايد فرآيندها، شرح وظايف، كارسنجي و زمان سنجي كارها تدوين شود كه كار پيچيده اي است و نياز به دقت بسيار دارد. توسعه منشور حقوق و مسئوليت هاي اجتماعي كاركنان، اعضاي هيات علمي و دانشجويان و آموزش آنها نيز در برنامه هاي نيمسال دوم ما مي باشد كه بايد دفتر حقوقي، منشور حقوقي اعضاي هيات علمي و كاركنان را تهيه و آن را ابلاغ نماييم.
وي به روال راه اندازي كمپين محيط زيست درمنطقه پيرامون دانشگاه با همكاري دانشجويان اشاره و تاكيد كرد: در راستاي اين روال، راه اندازي و تجهيز خانه سبز براي استقرار و همفكري دانشگاهيان با فعاليت دانشجويان در پرديس مركزي صورت مي گيرد.
وي همچنين ادامه همكاري با معاونت دانشجويي در روال ايجاد و پايش پرونده سلامت كاركنان، اساتيد و دانشجويان،‌ برگزاري دوره هاي آموزشي مديريتي، عمومي و فني و نيز برون سپاري فعاليت ها، همزمان با بازنگري ساختار تشكيلات دانشگاه را از ديگر فعاليت هاي معاونت پشتيباني و منابع انساني در نيمسال دوم عنوان كرد.
مدير دفتر تشكيلات و بهبود روش ها در ادامه تصريح كرد: نبايد بين بسته هاي موفقيت و روند اجراي برنامه هاي معمول دانشگاه تلاقي منفي پيش بيايد و اينگونه نباشد كه برنامه هاي روتين هر بخش به عنوان بسته موفقيت تلقي شود. بسته هاي موفقيت بايد خط دهنده بوده و راهي را براي دانشگاه باز كند و گشايشي براي دانشگاه داشته باشد.
وي خاطر نشان كرد: تغييرات سريع محيطي، سياسي و تكنولوژيك در بستر اجرايي ما را بر آن مي دارد كه عوامل اصلي كاهنده شتاب رشد را در تيررس اهداف خود قرار دهيم به طوريكه افراد متخصص در هر بخش،‌ چند مشكل عمده يا قطب خط دهنده هر بخش را مشخص كرده و در قالب بسته هاي موفقيت همان واحد آن ها را برنامه ريزي نمايند. محدوديت منابع را مي توان يكي از عوامل اصلي نياز به برنامه ريزي دانست در واقع يكي از اهداف اصلي مسئولان محترم دانشگاه در روند اجراي بسته هاي موفقيت طرح تحول راهبردي پاسخ به اين سوال است كه اولويت اصلي تخصيص منابع موجود شامل چه مواردي است و به كدام دسته از بسته هاي موفقيت تعلق مي گيرد. در اين خصوص بايد نهايت دقت را داشته باشيم تا ضمن عدم انحراف از واقعيت هاي موجود ،‌وضعيت آتي را درست برآورد نموده و گام خود را تنظيم نماييم.
مدير pmo معاونت پشتيباني و منابع انساني ادامه داد: به عبارت ديگر، هدف گذاري برنامه ريزي، نبايد حل تمام مشكلات موجود باشد بلكه طراحان بسته هاي موفقيت بايد راه حل مشكلات اصلي مسير توسعه دانشگاه را هدف گذاري كنند و در اين زمينه بسته ها را طراحي نمايند و عدم دقت در اين زمينه مي تواند باعث ايجاد مارپيچي گمراه كننده كه سبب اصطكاك در مسير توسعه دانشگاه است،‌ بشود.
وي در پايان اظهار داشت: اگر كار تيمي و گروهي خوبي داشته باشيم و دانشگاه ر اجزئي از خودمان بدانيم سبب مي شود كه رشد دانشگاه را رشد خود دانسته و براي پيشرفت آن نهايت تلاش خود را به كار گيريم و به رشد و پيشرفت و بالندگي آن افتخار كنيم.