دوشنبه 27 دی 1395 1796

ارائه و تصویب برنامه نیمسال آتی طرح تحول راهبردی دانشگاه در یازدهمین کارگاه آموزشی

دکتر البدوی مجری طرح تحول راهبردی دانشگاه از نهایی شدن برنامه نیمسال آتی طرح در دهمین کارگاه آموزشی واحدهای PMOمعاونت ها خبر داد و گفت: برنامه نیمسال آتی طرح تحول دانشگاه، روز یازدهم بهمن ماه در قالب یازدهمین کارگاه آموزشی که با حضور هیأت رئیسه برگزار می شود، ارائه و به تصویب نهایی می رسد.

ارائه و تصویب برنامه نیمسال آتی طرح تحول راهبردی دانشگاه در یازدهمین کارگاه آموزشی

دکتر البدوی مجری طرح تحول راهبردی دانشگاه از نهایی شدن برنامه نیمسال آتی طرح در دهمین کارگاه آموزشی واحدهای PMOمعاونت ها خبر داد و گفت: برنامه نیمسال آتی طرح تحول دانشگاه، روز یازدهم بهمن ماه در قالب یازدهمین کارگاه آموزشی که با حضور هیأت رئیسه برگزار می شود، ارائه و به تصویب نهایی می رسد.
وی تصریح کرد: در کارگاه دهم که چهارم بهمن ماه برگزار می شود، برنامه نیمسال آتی را با مدیران دفاتر مدیریت برنامه معاونت ها نهایی می کنیم تا برای شروع از ابتدای نیمسال آماده باشیم.
دکتر البدوی در ادامه گفت: برنامه معاونت ها برای نیمسال آتی در یازدهمین کارگاه آموزشی که روز یازدهم بهمن ماه برگزار می شود برای تصویب نهایی در حضور هیأت رئیسه ارائه می گردد.
مدیر دفتر PMO مرکزی دانشگاه خاطر نشان کرد: دفاتر مدیریت برنامه هر معاونت طی هفته 4 تا 11 بهمن ماه فرصت دارند برنامه نیمسال آتی را با معاونت خود نهایی و برای ارائه و تصویب در کارگاه 11 بهمن (با حضور هیأت رئیسه) آماده نمایند.
دکتر البدوی در پایان تأکید کرد: ارائه گزارش جمع بندی برنامه های نیمسال جاری، قدردانی از مدیران پروژه ها و کارشناسان و ارائه بازخوردها در دوازدهمین کارگاه آموزشی واحدهای PMO معاونت ها (کارگاه آخر) انجام می شود.