متن کامل خبر


 
موارد مربوطه برای انجام کارهای فارغ التحصیلی

خلاصه خبر:

آن دسته از دانشجویانی که قصد انجام کارهای فارغ التحصیلی خود را دارند، لطفا قبل از مراجعه به کارشناس پژوهش موارد ذیل را آماده و تدوین نمایند:

  • آماده سازی مقاله مستخرج از پایان نامه و ارسال آن برای یکی از مجلات معتبر کشور
  • ثبت پایان نامه در سامانه ایران داک و پرینت ازصفحه مربوطه
  • تدوین و نگارش پایان نامه طبق آیین نامه نگارشی دانشگاه تربیت مدرس
  • انجام اصلاحات قید شده در برگه ی نتیجه صورتجلسه دفاع دریافت امضاء از استاد راهنما و مدیر گروه مربوطه
  • اسکن برگه ی تاییدیه اعضای هیئت داوران و قراردادن آن در صفحات ابتدایی پایان نامه طبق آیین نامه نگارش پایان نامه
  • پرینت برگه ی آیین نامه ی حق مالکیت معنوی ... و آیین نامه ی چاپ رساله های دانشجویی تایید، تعهد و امضاء دانشجو اسکن از برگه های ذکر شده قراردادن آن ها در صفحات ابتدایی پایان نامه
23 تیر 1395 / تعداد نمایش : 788