برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1205023-01
 • صاحب طیبه
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 12:00-10:00کلاس1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1205037-01
 • محمودی اصغر
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یکشنبه 17:00-15:00 کلاس2
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1205021-01
 • شهبازی نیا مرتضی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • دوشنبه: درس(ت) ساعت 10:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1205029-01
 • صادقی محسن
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 12:00-10:00 گروه
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1205020-01
 • پارساپور محمد باقر
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 12:00-10:00 گروه
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1205025-01
 • صادقی محمود
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 08:00-10:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1205024-01
 • صادقی محمود
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 10:00-08:00 کلاس1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1205027-01
 • صاحب طیبه
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1205026-01
 • صاحب طیبه
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یکشنبه 12:00-10:00 کلاس1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1205038-01
 • شهبازی نیا مرتضی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 17:00-15:00 کلاس1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1205017-01
 • پارساپور محمدباقر
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 10:00-08:00کلاس1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1205028-01
 • صادقی محسن
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 15:00-13:00 کلاس1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1205032-01
 • حکمت نیا محمود
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 17:00-13:00 کلاس1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1205018-01
 • صاحب طیبه
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یکشنبه 15:00-13:00 کلاس1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1205031-01
 • صاحب طیبه
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 13:00-15:00
 • دریافت