برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1202102-01
 • صابر محمود
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 15:00-13:00 کلاس2
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1202112-01
 • صابر محمود
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 10:00-080:00 کلاس 1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1202118-01
 • موسوی مجاب سیددرید
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت):یک شنبه 12:00-10:00 کلاس 2
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1202083-01
 • فرجیها محمد
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 15:00-17:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1202113-01
 • فرجیها محمد
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 12:00-10:00 گروه
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1202098-01
 • فرجیها محمد
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 17:00-15:00گروه
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1202123-01
 • صابر محمود
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 15:00-13:00 کلاس 1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1202108-01
 • صابر محمود
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 12:00-10:00 کلاس 2
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1202115-01
 • حبیب زاده محمد جعفر
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت):سه شنبه17:00-15:00 کلاس 3
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1202121-01
 • موسوی مجاب سیددرید
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1202094-01
 • حبیب زاده محمدجعفر
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1202095-01
 • صابر محمود
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 12:00-10:00کلاس 3
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1202133-01
 • حبیب زاده محمدجعفر
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 15:00-18:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1202103-01
 • موسوی مجاب سیددرید
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1202093-01
 • حبیب زاده محمد جعفر
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت):دو شنبه12:00-10:00 کلاس 3
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1202107
 • حبیب زاده محمد جعفر
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 10:00-08:00 کلاس3
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1202139-01
 • فرجیها محمد
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 10:00-11:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1202097-01
 • نجفی ابرند ابادی علی حسن
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یکشنبه 12:00-10:00 کلاس101
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1202134-01
 • فرجیها محمد
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 12:00-10:00 گروه
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1202128
 • فرجیها محمد
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 10:00-08:00 گروه
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1202096-01
 • موسوی مجاب سید درید
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 12:00-10:00 کلاس 3
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1202110-01
 • موسوی مجاب سیددرید
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1202109-01
 • موسوی مجاب سید درید
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت):یک شنبه17:00-15:00 کلاس 3
 • دریافت