برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1204017-01
 • فریدزاده غزاله
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت):سه شنبه09:00-08:00 کلاس 101
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1204006
 • رستمی ولی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت):چهارشنبه15:00-13:00 کلاس 101
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1204007-01
 • صدر آبادی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت):دو شنبه10:00-08:00 کلاس 101
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1204005-01
 • جلالی محمد
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت):چهارشنبه13:00-10:00 کلاس 101
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1204002-01
 • پولادی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت):دو شنبه17:00-15:00 کلاس 2
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1204011-01
 • فریدزاده غزاله
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت):سه شنبه10:00-09:00 کلاس 101
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1204016-01
 • یاوری
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت):چهارشنبه10:00-08:00 کلاس 101
 • دریافت