برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6604084
 • یاوری الهام
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • شنبه 12:20-11 کلاس 223 یکشنبه 10:50-9:30 سایت صنایع
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6604002
 • تیمورپور بابک
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • شنبه 16:20-15 P2 یکشنبه 14:50-13:30 کلاس 218
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6604025
 • کارگری مهرداد
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • شنبه10:50-9:30 یکشنبه 16:20-15 کلاس219
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6604081
 • نیک بخش احسان
 • کارشناسی ارشد
 • جبرانی
 • روزانه
 • یکشنبه 17:50-16:30 کلاس 218 دوشنبه 9:20-8 کلاس P2
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6604089
 • خطیبی توکتم
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • شنبه 10:50-9:30 یکشنبه 12:20-11 کلاس P3 /P2
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6604089
 • خطیبی توکتم
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • شنبه 10:50-9:30 کلاسP3 یکشنبه 12:20-11 کلاس P2
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6604078
 • البدوی امیر
 • دکتری
 • جبرانی
 • روزانه
 • شنبه 10:50-9:30 کلاس6/08
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6604016
 • ساجدی نژاد آرمان
 • کارشناسی ارشد
 • جبرانی
 • روزانه
 • دوشنبه 10:50-9:30 کلاس 218
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6604016
 • ساجدی نژاد آرمان
 • کارشناسی ارشد
 • جبرانی
 • روزانه
 • دوشنبه 10:50-9:30 کلاس 218
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6604077
 • امین ناصری محمدرضا
 • دکتری
 • جبرانی
 • روزانه
 • شنبه 16:20-15 کلاس220 یکشنبه 14:50-13:30 کلاس 220
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6604076
 • غلامعلی منتظر
 • دکتری
 • جبرانی
 • روزانه
 • شنبه 12:20-11 کلاس222 یکشنبه 16:20-15 کلاس 218
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6604085
 • تیمورپور بابک
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • شنبه 16:20-15 P2 یکشنبه 14:50-13:30 کلاس 218
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6604087
 • مرتضی خاکزار
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • شنبه 9:20-8 کلاس 219 یکشنبه 9:20-8 کلاس 220
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6604019
 • چهارسوقی سید کمال
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • شنبه 12:20-11 چهارشنبه 9:20-8 پژوهشکده
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6604028
 • اقدسی محمد
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • شنبه 9:20-8 چهارشنبه 10:50-9:30 کلاس 218
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6603316
 • سپهری محمدمهدی
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • شنبه 9:20-8 کلاس222 12:20-11 کلاس 222
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6604072
 • غلامعلی منتظر
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • شنبه 14:50-13:30 کلاس222 یکشنبه 17:50-16:30 کلاس220
 • دریافت