برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# جمع سپاری و فعالیتهای جمعی (اختیاری) خطیبی توکتم کارشناسی‌ارشد شنبه 10:50-9:30 یکشنبه 12:20-11 کلاس P3 /P2
# نظریه و سیستم های فازی (اختیاری) غلامعلی منتظر کارشناسی‌ارشد شنبه 14:50-13:30 کلاس222 یکشنبه 17:50-16:30 کلاس220
# تحلیل شبکه های اجتماعی (اختیاری) تیمورپور بابک کارشناسی‌ارشد شنبه 16:20-15 P2 یکشنبه 14:50-13:30 کلاس 218
# نظریه شبکه ها (اختیاری) سپهری محمدمهدی دکتری شنبه 9:20-8 کلاس222 12:20-11 کلاس 222
# جمع سپاری و فعالیتهای جمعی (اختیاری) خطیبی توکتم کارشناسی‌ارشد شنبه 10:50-9:30 کلاسP3 یکشنبه 12:20-11 کلاس P2
# مهندسي مجدد الکترونيکي فرآيندهاي کسب و کار (اصلی) اقدسی محمد کارشناسی‌ارشد شنبه 9:20-8 چهارشنبه 10:50-9:30 کلاس 218
# تکنولوژی و مدلهای کسب و کار تجارت الکترونیکی (اصلی) کارگری مهرداد کارشناسی‌ارشد شنبه10:50-9:30 یکشنبه 16:20-15 کلاس219
# مدیریت منابع اطلاعاتی (اصلی) چهارسوقی سید کمال کارشناسی‌ارشد شنبه 12:20-11 چهارشنبه 9:20-8 پژوهشکده
# مدل های احتمالی (اصلی) مرتضی خاکزار کارشناسی‌ارشد شنبه 9:20-8 کلاس 219 یکشنبه 9:20-8 کلاس 220
# الگوریتم گراف (اصلی) یاوری الهام کارشناسی‌ارشد شنبه 12:20-11 کلاس 223 یکشنبه 10:50-9:30 سایت صنایع
# شبکه های پیچیده (اصلی) تیمورپور بابک کارشناسی‌ارشد شنبه 16:20-15 P2 یکشنبه 14:50-13:30 کلاس 218
# روش تحقیق 20 (جبرانی) البدوی امیر دکتری شنبه 10:50-9:30 کلاس6/08
# ریاضی مهندسی پیشرفته (جبرانی) غلامعلی منتظر دکتری شنبه 12:20-11 کلاس222 یکشنبه 16:20-15 کلاس 218
# روش های پیش بینی (جبرانی) امین ناصری محمدرضا دکتری شنبه 16:20-15 کلاس220 یکشنبه 14:50-13:30 کلاس 220
# روش تحقيق (جبرانی) ساجدی نژاد آرمان کارشناسی‌ارشد دوشنبه 10:50-9:30 کلاس 218
# جبر خطی (جبرانی) نیک بخش احسان کارشناسی‌ارشد یکشنبه 17:50-16:30 کلاس 218 دوشنبه 9:20-8 کلاس P2
# روش تحقيق (جبرانی) ساجدی نژاد آرمان کارشناسی‌ارشد دوشنبه 10:50-9:30 کلاس 218