برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# داده كاوي در سلامت (اختیاری) خطیبی توکتم کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 09:20-08:00 - 6/08 چهارشنبه 09:30-10:50 - 220
# شبيه سازي سيستم هاي سلامت (اختیاری) یاوری الهام کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 14:50-13:30 - 219 چهارشنبه 15:00-16:30 - 220
# استانداردها، معيارهاي ارزيابي و اعتبارسنجي سيستم هاي سلامت (اختیاری) استادی بختیار کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 16:20-15:00 - 218 چهارشنبه 08:00-09:30 - 220
# نظريه شبكه (اختیاری) سپهری محمد مهدی دکتری درس(ت): شنبه 09:20-08:00 - 222 یکشنبه 11:00-12:20 - 222
# تئوري توالي عمليات (اختیاری) ذگردی سید حسام الدین دکتری درس(ت): شنبه 13:30-14:50 - 220 یکشنبه 09:30-10:50 - 222
# بهينه سازي تصادفي (اختیاری) نیک بخش احسان دکتری درس(ت): شنبه 16:30-15:00 - 222 یکشنبه 13:30-14:50 - 221
# مدل سازي داده محور در سلامت (اختیاری) سادات سمیه کارشناسی‌ارشد درس(ت): چهارشنبه 08:00-09:20 - 218
# روش شناسي و طراحي تحقيق (اصلی) سپهری محمد مهدی کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 15:00-16:20 - 219
# تئوري توالي عمليات (اصلی) ذگردی سید حسام الدین کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 13:30-14:50 - 220 یکشنبه 09:30-10:50 - 222
# تصميم گيري با معيارهاي چندگانه (اصلی) نهاوندی نسیم کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 11:00-12:20 - دانشکده فناوری‌های برتر 3 یکشنبه 11:00-12:20 - 219
# بهينه سازي تركيبي (اصلی) حسین زاده علی کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 13:30-14:50 - P2 یکشنبه 11:00-12:20 - 218
# طراحي آزمايش ها (اصلی) برادران کاظم زاده کاظم کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 08:00-09:20 - 220 یکشنبه 09:30-10:50 - 218
# قابليت اطميناني (اصلی) استادی بختیار کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 09:30-10:50 - P2 یکشنبه 13:30-14:50 - P2
# طراحي سيستم هاي صنعتي (اصلی) ذگردی سید حسام الدین کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 11:00-12:20 - 220
# تحقيق در عمليات براي سلامت (اصلی) سپهری محمد مهدی- حسین زاده علی کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 10:50-09:30 - 218 چهارشنبه 11:00-12:20 - 218
# طراحي سيستم هاي صنعتي (اصلی) ذگردی سید حسام الدین کارشناسی‌ارشد درس(ت): یکشنبه 09:20-08:00 - 218
# روش شناسي و طراحي تحقيق (جبرانی) سپهری محمد مهدی کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 16:20-15:00 - 219
# روش تحقيق (جبرانی) البدوی امیر دکتری درس(ت): شنبه 10:50-09:30 - 6/08
# طراحي سيستم هاي صنعتي (جبرانی) ذگردی سید حسام الدین دکتری درس(ت): شنبه 12:20-11:00 - 220 یکشنبه 08:00-09:30 - 218
# آشنایی با سیستم‌های سلامت (جبرانی) برزگر مهدی کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 11:00-12:20 - 220
# آمار زيستي و شاخص هاي بهداشتي (جبرانی) مرکزی مقدم نادر کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 14:50-13:30 - 219