برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6603333
 • برزگر مهدی
 • کارشناسی ارشد
 • جبرانی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 11:00-12:20 - 220
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6603004
 • مرکزی مقدم نادر
 • کارشناسی ارشد
 • جبرانی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 14:50-13:30 - 219
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6603271
 • استادی بختیار
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 16:20-15:00 - 218 چهارشنبه 08:00-09:30 - 220
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6603313
 • حسین زاده علی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 13:30-14:50 - P2 یکشنبه 11:00-12:20 - 218
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6601002
 • نیک بخش احسان
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 16:30-15:00 - 222 یکشنبه 13:30-14:50 - 221
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6603069
 • ذگردی سید حسام الدین
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 13:30-14:50 - 220 یکشنبه 09:30-10:50 - 222
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6603069
 • ذگردی سید حسام الدین
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 13:30-14:50 - 220 یکشنبه 09:30-10:50 - 222
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6603262
 • سپهری محمد مهدی- حسین زاده علی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 10:50-09:30 - 218 چهارشنبه 11:00-12:20 - 218
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6602069
 • نهاوندی نسیم
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 11:00-12:20 - دانشکده فناوری‌های برتر 3 یکشنبه 11:00-12:20 - 219
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6603337
 • خطیبی توکتم
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 09:20-08:00 - 6/08 چهارشنبه 09:30-10:50 - 220
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6604016
 • البدوی امیر
 • دکتری
 • جبرانی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 10:50-09:30 - 6/08
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6603003
 • سپهری محمد مهدی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 15:00-16:20 - 219
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6603003
 • سپهری محمد مهدی
 • کارشناسی ارشد
 • جبرانی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 16:20-15:00 - 219
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6603268
 • یاوری الهام
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 14:50-13:30 - 219 چهارشنبه 15:00-16:30 - 220
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6602131
 • برادران کاظم زاده کاظم
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 08:00-09:20 - 220 یکشنبه 09:30-10:50 - 218
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6603197
 • ذگردی سید حسام الدین
 • دکتری
 • جبرانی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 12:20-11:00 - 220 یکشنبه 08:00-09:30 - 218
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6603197
 • ذگردی سید حسام الدین
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 11:00-12:20 - 220
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6603197
 • ذگردی سید حسام الدین
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یکشنبه 09:20-08:00 - 218
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6603085
 • استادی بختیار
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 09:30-10:50 - P2 یکشنبه 13:30-14:50 - P2
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6603002
 • سادات سمیه
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): چهارشنبه 08:00-09:20 - 218
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6601169
 • سپهری محمد مهدی
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 09:20-08:00 - 222 یکشنبه 11:00-12:20 - 222
 • دریافت