برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6601015
 • حسین زاده کاشان علی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • شنبه 12:20-11 کلاس219 یکشنبه 10:50-9:30 کلاس P2
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6601015
 • حسین زاده کاشان علی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • شنبه 12:20-11 کلاس219
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6601002
 • نیک بخش احسان
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • شنبه 16:20-15 کلاس 222 یکشنبه 14:50-13:30 کلاس 221
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6601106
 • نهاوندی نسیم
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • یکشنبه 14:50-13:30 کلاس 219 سه شنبه 12:20-11 کلاس 219
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6601012
 • حسین زاده کاشان علی
 • کارشناسی ارشد
 • جبرانی
 • روزانه
 • دوشنبه 16:20-13:30 کلاس 220
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6601092
 • محمدی پرستو
 • کارشناسی ارشد
 • جبرانی
 • روزانه
 • دوشنبه 9:20-8 کلاس P2
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6601014
 • امین ناصری محمدرضا
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • شنبه 14:50-13:30 کلاس 218 یکشنبه 10:50-9:30 کلاس 219
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6601114
 • محمدی پرستو
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • یکشنبه 9:20-8 کلاس 222 سه شنبه 10:50-9:30 کلاس 219
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6601163
 • چهارسوقی سید کمال
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • شنبه 10:50-9:30 پژوهشکده یکشنبه 12:20-11 پژوهشکده یکشنبه 14:50-13:30پژوهشکده سه شنبه 14:50-13:30 پژوهشکده
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6601162
 • شیخ محمدی مجید
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • یکشنبه 17:50-16:30 کلاس219 سه شنبه 9:20-8 کلاس 219
 • دریافت