برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# مباحث پیشرفته در سیستم های کلان (اقتصاد سنجي) (اختیاری) امین ناصری محمدرضا کارشناسی‌ارشد شنبه 14:50-13:30 کلاس 218 یکشنبه 10:50-9:30 کلاس 219
# بهینه سازی تصادفی (اختیاری) نیک بخش احسان کارشناسی‌ارشد شنبه 16:20-15 کلاس 222 یکشنبه 14:50-13:30 کلاس 221
# مباحث منتخب (راهبرد های سرمایه گذاری و ارزیابی مالی) (اختیاری) محمدی پرستو کارشناسی‌ارشد یکشنبه 9:20-8 کلاس 222 سه شنبه 10:50-9:30 کلاس 219
# مهندسی سیستم (اصلی) چهارسوقی سید کمال کارشناسی‌ارشد شنبه 10:50-9:30 پژوهشکده یکشنبه 12:20-11 پژوهشکده یکشنبه 14:50-13:30پژوهشکده سه شنبه 14:50-13:30 پژوهشکده
# برنامه ریزی ریاضی (اصلی) حسین زاده کاشان علی کارشناسی‌ارشد شنبه 12:20-11 کلاس219
# برنامه ریزی ریاضی (اصلی) حسین زاده کاشان علی کارشناسی‌ارشد شنبه 12:20-11 کلاس219 یکشنبه 10:50-9:30 کلاس P2
# پویایی سامانه ها (اصلی) نهاوندی نسیم کارشناسی‌ارشد یکشنبه 14:50-13:30 کلاس 219 سه شنبه 12:20-11 کلاس 219
# نظریه تصمیم گیری (اصلی) شیخ محمدی مجید کارشناسی‌ارشد یکشنبه 17:50-16:30 کلاس219 سه شنبه 9:20-8 کلاس 219
# روش تحقیق (جبرانی) محمدی پرستو کارشناسی‌ارشد دوشنبه 9:20-8 کلاس P2
# تحقیق در عملیات (جبرانی) حسین زاده کاشان علی کارشناسی‌ارشد دوشنبه 16:20-13:30 کلاس 220