برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6601014
 • امین ناصری محمدرضا
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 13:30-14:50 - 218 یکشنبه 09:30-10:50 - 219
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6602114
 • رستگار محمدعلی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 11:00-12:20 - 219 سه شنبه 15:00-16:20 - 219
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6602114
 • رستگار محمدعلی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 09:30-10:50 - 219
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6602015
 • استادی بختیار
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 08:00-09:20 - P2 چهارشنبه 11:00-12:20 - 219
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6603258
 • رستگار محمدعلی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یکشنبه 09:20-08:00 - P2 سه شنبه 16:30-17:50 - 219
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6602110
 • مخاطب رفیعی فریماه
 • کارشناسی ارشد
 • جبرانی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 16:20-15:00 - دانشکده فناوری‌های برتر3
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6602019
 • برادران کاظم زاده کاظم
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 09:30-10:50 - 220 چهارشنبه 09:30-10:50 - 219
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6601092
 • خاکزار مرتضی
 • کارشناسی ارشد
 • جبرانی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 08:00-09:20 - 219
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6604016
 • خاکزار مرتضی
 • کارشناسی ارشد
 • جبرانی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 08:00-09:20 - 219
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6602162
 • حسین زاده علی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 16:30-17:50 - 218 یکشنبه 15:00-16:20 - 220
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6603085
 • استادی بختیار
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 09:30-10:50 - P2 یکشنبه 13:30-14:50 - P2
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6602024
 • رستگار محمدعلی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 17:50-16:30 - P2 چهارشنبه 09:30-10:50 - P6
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6602130
 • محمدی پرستو
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یکشنبه 12:20-11:00 - سایت صنایع سه شنبه 11:00-12:20 - 220
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6602174
 • نیک بخش احسان
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 13:30-14:50 - 223 یکشنبه 09:30-10:50 - 220
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6602123
 • مخاطب رفیعی فریماه
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یکشنبه 14:50-03:30 - 222 سه شنبه 13:30-14:50 - 219
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6602012
 • اقدسی محمد
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 11:00-12:20 - 218 چهارشنبه 08:00-09:30 - 219
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6602021
 • استادی بختیار
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 11:00-12:20 - P2 یکشنبه 11:00-12:20 - 220
 • دریافت