En
 • دکتری (1376)

  آموزش بهداشت

  تربیت مدرس، تهران، ایران

 • کارشناسی‌ارشد (1366)

  پرستاری بهداشت جامعه

  دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • سبک زندگی
 • کیفیت زندگی

دکتر فضل اله غفرانی پور استاد گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشگاه تربیت مدرس است. تمرکز تحقیق وی کاربرد نظریه والگو در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، سبک زندگی، رفتار بهداشتی و کیفیت زندگی است. او بیش از 200 مقاله در مجلات و 5 کتاب در مورد بهداشت، آموزش بهداشت و ارتقای سالمت نوشته است. او مدرس کارشناسی ارشد و دکتری در چندین دانشگاه در ایران و داوربیش از 40 مجله، هیئت تحریریه 5 مجله و سردبیر مجله انگلیسی زبان آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت است و تاکنون راهنمایی و مشاوره 59 کارشناسی ارشد و دکترا را به عهده داشته است.

زبان:

سال:

نوع:

دروس نیمسال جاری (بهار 98)

 • دکتری
  نظریه ها و الگوهای آموزش بهداشت و ارتقا، سلامت 2 (2 واحد)
  دانشکده علوم پزشکی، گروه آموزش بهداشت
 • دکتری
  نظریه ها و الگوهای آموزش بهداشت و ارتقا، سلامت 2 (2 واحد)
 • کارشناسی ارشد
  مبانی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت (2 واحد)

دروس نیمسال قبل (پاییز 97)

 • کارشناسی ارشد
  آموزش بهداشت وارتقای سلامت (2) (2 واحد)
  دانشکده علوم پزشکی، گروه آموزش بهداشت
 • دکتری
  نظریه ها و الگوهای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1 (2 واحد)
 • دکتری
  نظریه ها و الگوهای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1 (2 واحد)
 • مدیر گروه آموزش بهداشت
 • دبیر شورای نظارت و سنجش دانشکده پزشکی
 • معاون آموزشی دانشکده پزشکی
 • مدیر گروه آموزش پرستاری
 • عضو شورای آموزشی دانشگاه
 • عضو کمسیون تخصصی هیات ممیزه دانشگاه
 • دبیرکمسیون سلامت هیئت ممیزه دانشگاه
 • عضو هیئت ممیزه دانشگاه
 • عضو شورای آموزشی دانشگاه
 • عضو شورای دانشگاه
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی
 • عضو کمسیون جامع برنامه ریزی آموزشی دانشگاه
 • رئیس شورای نظارت اولین انتخابات سازمان نظام پرستاری ایران
 • عضو شورای عالی پرستاری
 • عضو بورد رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در وزارت بهداشت
  داده ای یافت نشد

مهم

 • پذیرش پزوهشگر فرا دکتری ( postdoctoral research) در رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

  دانش آموختگان دکتری در رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت و سایر رشته های مرتبط می توانند درخواست خود را برای بررسی برای اینجانب ارسال نمایند. حداکثر پس از 3 روز کاری با آنها تماس گرفته خواهد شد.

جدید

  اطلاعیه ای درج نشده است