اساسنامه


 

bulletمقدمه

به منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشی كشور در زمینه ‌برنامه‌ریزی شبكه‌های قدرت، مركز ملی مطالعات و برنامه‌ریزی شبكه‌های قدرت وابسته به دانشگاه تربیت مدرس بر اساس مجوز شماره 619/22مورخ1383/1/30شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طبق این اساسنامه، قوانین، ضوابط و مقررات مربوط تاسیس و اداره می‌گردد.
در این اساسنامه، دانشگاه تربیت مدرس به اختصار "دانشگاه" و مركز ملی مطالعات و برنامه‌ریزی شبكه‌های قدرت به اختصار "مركز" نامیده می شوند.

bulletماده 1- اهداف

 • توسعه و گسترش پژوهش در زمینه برنامه‌ریزی شبكه‌های قدرت
 • زمینه‌سازی مناسب برای ارتقای فعالیت‌های پژوهشی مذكور
 • ایجاد هماهنگی و انسجام در فعالیت‌های برنامه‌ریزی سراسری برق

bulletماده 2- وظایف

 • بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی درخصوص برنامه‌ریزی شبكه‌های قدرت
 • انجام طرح‌های پژوهشی بنیادی/ كاربردی/ توسعه‌ای/ در زمینه‌های برنامه‌ریزی تولید، انتقاال، فوق توزیع و توزیع در شبكه‌های قدرت
 • برگزاری دوره‌های آموزشی و پژوهشی كوتاه مدت، برگزاری سمینارها و كنفرانس‌ها و راهبری طرح‌های پژوهشی ملی در زمینه‌های ذی‌ربط
 • همكاری با موسسات پژوهشی و آموزشی و افراد حقیقی داخل و خارج از كشور به منظور ارتقای كیفیت فعالیت‌ها

bulletماده 3

 • مركز از تاریخ تصویب اساسنامه دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است، وابسته به دانشگاه تربیت مدرس است و زیرنظر هیات امنا، رئیس و شورای دانشگاه فعالیت می‌كند.

bulletماده 4

 • محل فعالیت مركز در تهران است.

bulletماده 5- اركان

 • رئیس
 • شورای پژوهشی

bulletماده 6- رئیس

 • رئیس مركز كه نماینده قانونی مركز نزد مراجع حقیقی و حقوقی است، از میان اعضاء هیات علمی با حكم رئیس دانشگاه منصوب می‌شود.

bulletماده 7- وظایف و اختیارات رئیس

 • اداره و هدایت امور مركز و نظارت بر حسن اجرای تمامی فعالیت‌های آن در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقرارت مربوط
 • پیشنهاد سازمان و تشكیلات مركز به رئیس دانشگاه
 • پیشنهاد صدور احكام مربوط به استخدام، انتصاب، ترفیع، ارتقاء، ماموریت، اخراج و .... اعضای هیات علمی و كارمندان مركز در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
 • پیشنهاد انتصاب مدیران مركز براساس سازمان و تشكیلات مصوب به مراجع ذی‌ربط
 • امضای قراردادها، اسناد مالی و اداری و مكاتبات در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب
 • افتتاح حساب‌های بانكی مورد نیاز با رعایت قوانین و مقررات مربوط
 • تنظیم بودجه سالیانه و تفصیلی مركز و پیشنهاد آن به رئیس دانشگاه
 • تنظیم برنامه سالیانه و پنج ساله مركز و پیشنهاد آن به رئیس دانشگاه
 • ارائه گزارش عملكرد سالیانه مركز به رئیس دانشگاه
 • پیشنهاد آئین‌نامه‌های اداری، رفاهی و اجرایی مركز و همچنین پیشنهاد اصلاحات و تغییرات در آنها به رئیس دانشگاه
 • پیشنهاد آئین نامه‌های سفرهای علمی، بورس‌های تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط به شورای پژوهشی مركز به رئیس دانشگاه
 • پیشنهاد تاسیس و انحلال گروه‌های پژوهشی به مراجع ذی‌ربط
 • استیفای منافع و حفظ حقوق مركز در مراجع قانونی (اعم از قضایی، اجرایی، اداری و ...) به نمایندگی از مركز شخصاً و یا به وسیله وكیل با حق توكیل غیر تا یك درجه
 • اجرای مصوبات هیات امنا و شورای پژوهشی مركز در چارچوب قوانین و مقرارت مربوط

تبصره: رئیس مركز می تواند بخشی از وظایف و اختیارات را با حفظ مسئولیت خویش به معاونان مركز تفویض نماید.


bulletماده 8- تركیب شورای پژوهشی

 • رئیس مركز (رئیس شورا)
 • معاون پژوهشی مركز (دبیر شورا)
 • مدیران گروههای پژوهشی
 • دو تا پنج تن از اعضای هیات علمی و یا خبرگان صنعت برق

تبصره: اعضای مذكور با حكم رئیس دانشگاه منصوب می شوند


bulletماده 9- وظایف و اختیارات شورای پژوهشی

 • تدوین آئین نامه داخلی شورا
 • تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های علمی- پژوهشی مركز در چارچوب سیاست‌ها و مصوبات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • تصویب آئین‌نامه ها و دستورالعمل‌های پژوهشی گروه‌های پژوهشی
 • بررسی و تصویب طرح‌های پژوهشی طبق برنامه مصوب و در صورت لزوم تجدید نظر و تصویب تغییرات
 • بررسی پیشرفت طرح‌های پژوهشی طبق برنامه مصوب و در صورت لزوم تجدید نظر و تصویب تغییرات
 • تعیین داور یا هیات داوران طرح‌های پژوهشی خاتمه یافته كه از سوی معاون پژوهشی مركز معرفی می‌شوند
 • ارزیابی نتایج فعالیت‌های پژوهشی
 • پیشنهاد تاسیس و انحلال گروه‌های پژوهشی به رئیس مركز به منظور ارسال به مراجع قانونی برای تصویب
 • برنامه‌ریزی برای ایجاد و تعمیق ارتباط علمی با سایر موسسات و مراكز آموزشی- پژوهشی كشور برابر ضوابط و مقررات كشور
 • بررسی و تصویب برگزاری دوره‌های آموزشی و پژوهشی كوتاه مدت و همایش‌ها و بازدیدهای علمی
 • پیشنهاد آئین‌نامه های سفرهای علمی، بورس‌های تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی به منظور ارسال به مراجع قانون برای تصویب
 • بررسی و پیشنهاد نیازهای تجهیزاتی، انتشاراتی، اطلاعاتی و علمی مركز
 • بررسی و تصویب سفرهای علمی، بورس‌های تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیات علمی مركز طبق ضوابط و مقررات مربوط
 • تسهیل تالیف و ترجمه كتاب و مقاله و نحوه انتشار نتایج فعالیت‌های پژوهشی مركز
 • بررسی صلاحیت علمی متقاضیان عضویت در هیات علمی مركز و اظهار نظر نسبت به آن
 • انجام سایر اموری كه در چارچوب ضوابط و مقررات از سوی هیات امنا و شورای دانشگاه به شورا محـول می‌شود.

bulletماده 10

 • مركز از نظر مقررات مالی مشمول قانون نحوه انجام امور مالی معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، مصوب 1369/10/18 مجلس شورای اسلامی، آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها‌ و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، مصوب 15/1/70 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مقررات مربوط می‌باشد.

تبصره: رئیس مركز می‌تواند دستورالعمل اجرایی آیین نامه مذكور را بر حسب ضرورت تهیه و به تصویب شورای دانشگاه برساند


bulletماده 11

 • اعضای هیات علمی مركز از نظر مقررات استخدامی و نحوه انتخاب و گزینش (علمی و عمومی) تابع ضوابط و مقررات جاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشند.

bulletماده 12

 • فضا، امكانات و تجهیزات مركز باید مطابق با ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.

bulletماده 13

 • مركز، تابع كلیه قوانین، مقررات، ضوابط و آئین‌نامه‌های مربوط به مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر قوانین و مقررات جاری كشور می‌باشد.

bulletماده 14- منابع مالی

 • درآمدهای حاصل از اجرای طرح‌های پژوهشی، ارائه خدمات مشاوره ای، برگزاری كارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی- پژوهشی كوتاه مدت و عرضه محصولات علمی (كتاب، مجله، .....)
 • كمك‌های دریافتی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط
 • هدایا و كمك‌های دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی
 • اعتبارات بودجه عمومی

bulletماده 15

 • سال مالی مركز عبارتست از یكسال شمسی كه از اول فروردین ماه هر سال شروع و به پایان اسفند ماه همان سال ختم می‌شود. اولین سال مالی از تاریخ تاسیس مركز شـروع و به پایان اسفند ماه همان سـال خـتم مـی‌شود.

bulletماده 16

انحلال مركز در موارد زیر پس از تصویب شورای گسترش آموزش عالی منحل می‌شود:

 • به پیشنهاد رئیس دانشگاه و تایید شورای گسترش
 • در صورت تخلف از مقررات اساسنامه، مصوبات و ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر موارد قوانین و مقررات جاری كشور به تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

bulletماده 17

 • در صورت اعلام موافقت اولیه شورای گسترش آموزش عالی با انحلال مركز، هیات تصفیه‌ای مركب از نماینده حقوقی دانشگاه و رئیس مركز، تشكیل و با رعایت مقررات قانونی در مدتی كه شورای گسترش آموزش عالی تعیین می‌نماید، امر تصفیه را بر عهده خواهند داشت.

bulletماده 18

مركز موظف است تحت نظارت هیات تصفیه:

 • تمامی تعهدات خود را در برابر وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانك‌ها، شهرداری‌ها، سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از اعضای هیات علمی و كارمندان خود) انجام دهد یا با توافق صاحبان حق تعهدات مركز را راساً بپذیرد.
 • تمامی امتیازات و اموالی را كه از منابع عمومی و دولتی و بانك‌ها و شهرداری‌ها و غیره در اختیار مركز قرار گرفته‌است مسترد نماید یا موافقت صاحبان حق را مبنی بر واگذاری امتیازات و اموال مذكور به مركز ارائه دهد.

bulletماده 19

 • پس از احراز اجرای تعهدات مذكور در ماده 18 و حل و فصل امور حقوقی و تصویب نهایی انحلال مركز توسط شورای گسترش آموزش عالی، تادیه تمامی دیون و اعلام ختم تصفیه توسط هیات تصفیه، باقیمانده دارایی مركز به دانشگاه منتقل می‌شود.

تبصره: هیات تصفیه موظف است در مورد فوق صورت مجلسی كه به امضای تمامی اعضای هیات خواهد رسید تنظیم و یك نسخه از آن را به دستگاه تسلیم نماید.


bulletماده 20

 • مواردی در این اساسنامه پیش‌بینی نشده‌است تابع ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر قوانین مربوط می‌باشد.

bulletماده 21

 • هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه، با پیشنهاد رئیس دانشگاه و تایید شورای دانشگاه تربیت مدرس و تصویب شورای گسترش آموزش عالی امكان‌پذیر است.

bulletماده 22

 • این اساسنامه مشتمل بر 22 ماده و 5 تبصره در تاریخ 1383/1/30 به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.