ارتباط با ما


 

آدرس


تهران - خیابان شهید دکتر لواسانی - خیابان خلبان سعیدی - کوچه حمید - کوچه رهنما- شماره 16
1954613953

تلفن


22291235-22291279

دورنگار


22291235

ایمیل


impsc@modares.ac.ir

وب سایت


mpsc.modares.ac.ir