معرفی


 

مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری وابسته‌ به‌ دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌ در سال‌1372 با موافقت‌ اصولی‌ شورای‌ عالی‌ گسترش‌ وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ تأسیس‌ ودر سال‌ 1375 موافقت‌ قطعی‌ آن‌ شورا را دریافت‌ نمود تا در راستای‌ استقلال‌ و خود كفائی‌ایران‌ پشتوانه‌ علمی‌ و تحقیقاتی‌ مناسبی‌ برای‌ سازمان‌های ‌كشور بوده‌ و مدیران‌ عالی‌ كشور را در شناسائی‌ و حل‌ مشكلات‌ دستگاه‌های‌ اجرایی‌ یاری‌ رساند.

bulletرسالت‌ مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری‌

 • شناسایی‌ تنگناهای‌ مدیریتی‌ كشورو ارائه‌ راه‌ حلهای‌ بهینه‌
 • ارتقاء سطح علمی مديران كشور از طريق مشاوره، تحقيق و آموزش

bulletتاریخچه

پیشرفت هر جامعه انسانی در گرو رشد و توسعه فعالیت‌های تحقیقاتی آن می‌باشد، لذا مقدار قابل توجهی از امكانات مادی و غیر مادی كشورهای پیشرفته جهان امروز، صرف امور تحقیقاتی می‌شود.
جهت تحقق اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توجه به امر تحقیقات ضروری است و برای رسیدن به توسعه پایدار باید تمام تصمیم گیری‌های كشور بر پژوهش ژرف و پیوسته استوار باشد.
در این راستا دانشگاه تربیت مدرس، اولین دانشگاه مولود انقلاب و تنها دانشگاه جامع تحصیلات تكمیلی كشور و به تعبیر مقام معظم رهبری به عنوان "درةالتاج" نظام دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران، به منظور انجام تحقیقات علمی و كاربردی مورد نیاز سازمان‌های دولتی و خصوصی و ارتقاء سطح علمی مدیران عالی كشور در زمینه مدیریت و بهره‌وری، مركز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران را تأسیس نمود.
پژوهشكده مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران وابسته به دانشگاه تربیت مدرس در سال 1372 با موافقت اصولی شورای عالی گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأسیس و در سال 1375 موافقت قطعی آن شورا را دریافت نمود تا در راستای استقلال و خودكفائی ایران پشتوانه علمی و تحقیقاتی مناسبی برای سازمان‌های دولتی و خصوصی بوده و مدیران عالی كشور را در شناسائی و حل مشكلات دستگاه‌های اجرایی یاری رساند.

bulletچشم انداز

رسالت پژوهشكده مطالعات مديريت و بهره‌وری ايران شناسائی تنگناهای مديريتی كشور، ارائه راه‌حلهای بهينه شناسائی تنگناهای مديريتی كشور، ارائه راه حل‌های بهينه و ارتقاء سطح علمی مديران از طريق مشاوره، تحقيق و آموزش می‌باشد.

bulletماموریت

با توجه به اینكه هدف پژوهشكده مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران؛ آموزش، برنامه‌ریزی، مطالعه، اجرا یا هدایت موضوعات مربوط به مدیریت و بهره‌وری و ارائه مشاوره و انجام تحقیقات و همكاری در تربیت و به روزآوری متخصصین و محققین در زمینه مدیریت و بهره‌وری می‌باشد وظایف ذیل را به عنوان مأموریت اصلی خود برگزیده است:

 • انجام مطالعات و تحقیقات در زمینه مسائل و مشكلات مدیریت در كشور و ارائه راه‌ حل های مناسب.
 • اهتمام در تدوین، تبیین و بكارگیری تئوری های مدیریت بر مبنی ارزش‌های اسلامی و ارتقای سطح دانش مدیران در نهادهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه.
 • كمك به مستند سازی تجربیات مدیریت بومی كشور در چارچوب شیوه‌های علمی.
 • پرورش و تربیت نیروهی متخصص و كارآمد در سطوح مختلف و اشاعه فنون مدیریت علمی و كاربردی.
 • كمك به سازمان‌های دولتی و خصوصی به منظور بهبود سیستم‌ها و روش‌های مدیریت.
 • مشاوره و انجام خدمات مدیریت و طراحی سیستم‌های عملیاتی به منظور افزایش كارائی و بهره‌وری در نهادهای دولتی و خصوصی.
 • برقراری ارتباط با مجامع و مؤسسات علمی و پژوهشی داخل و خارج از كشور به منظور تبادل اطلاعات و دانش مدیریت.
 • تبیین مفاهیم علمی نوین مدیریت از طریق ارائه دوره های كوتاه مدت و برگزاری گردهمائی ها و همایش‌های داخلی و خارجی و انتشار مطالب آن‌ها.
 • تألیف، ترجمه و تدوین كتب، مقالات و رساله‌های علمی در زمینه مدیریت و بهره‌وری.
 • ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی و جمع آوری داده‌ها و اسناد و مدارك و منابع علمی از زمینه‌های مربوط و نشر آن‌ها برای استفاده محققین،‌ مدرسین و مدیران ارشد كشور.

bulletراهبردهای عملیاتی

 • ارتقای سطح و توان علمی مركز از طریق جذب افراد و گروه‌های مجرب و خلاق با عالی‌ترین مدارج تحصیلی و تخصص‌های ویژه.
 • ایجاد نگرش نوین سیستمی از طریق تأكید بر تحقیقات علمی و كاربردی در زمینه مهندسی سیستم‌ها، سیستم‌های خبره و سیستم‌های اطلاعات مدیریت در سازمان‌های تولیدی، اقتصادی و عام المنفعه.
 • تمركز بر طرح ها و برنامه‌های پژوهشی مورد نیاز جامعه اسلامی و سازمان‌ها و موسسات درخواست كننده.
 • آموزش مدیران ارشد و كلیدی كشور در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری.
 • برقراری ارتباط و عقد تفاهم نامه با دانشگاه‌های خارجی برای همكاری‌های پژوهشی و اطلاعاتی.
 • به‌كارگیری ابزار و تكنولوژی نوین ارتباطات در اطلاع رسانی و جمع آوری اطلاعات در حیطه‌های نوین علمی.
 • برگزاری دوره های آموزشی میان رشته‌ای برای مدیران.

bullet زمينه‌های پژوهشی

 •  اندازه‌گیری بهره‌وری
 • مدیریت و بهره‌وری
 • رهبری در سازمان
 • تصمیم‌گیری و مدل‌های آن
 • مدیریت در بحران
 • فرهنگ سازمانی
 • سیستم‌های اطلاعات مدیریت
 • سیبرنتیك
 • مدیریت تغییر
 • مهندسی صنایع (روش‌های مهندسی صنایع و فنون برنامه‌ریزی)
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت زمان
 • سیستم‌های هوشمند در ساخت و تولید
 • مدیریت، خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت سیاست‌گذاری
 • استراتژی‌های بازاریابی
 • تحقیقات بازار
 • سیستم‌های پشتیبانی اطلاعات مدیریت
 • مدیریت تكنولوژی
 • مدیریت انتقال تكنولوژی
 • مدیریت كیفیت جامع TQM
 • مدیریت استراتژیك
 • روابط كار
 • روانشناسی صنعتی
 • روانشناسی مدیریت
 • مدیریت سازمان‌های خدماتی
 • مدیریت شهری
 • مدیریت سازمان‌های دولتی
 • اقتصاد مدیریت
 • حسابداری مدیریت
 • طراحی مدل‌های بهینه برایانواع نظام‌های پیچیده صنعتی و اجتماعی
 • كلینیك مدیریت
 • مدیریت هم افزایی و كار گروهی
 • مدیریت استراتژیك تغییر
 • مدیریت تحقیق و توسعه R&D
 • نظریه سیستم‌ها و كاربردهای مهندسی
 • سیستم‌های خبره

bulletنمودار سازمانی