حوزه ریاست


 
  • رئیس مرکز
  • حسن دانائی فرد
  • معاون پژوهشی
  • جلیل دلخواه
  • مدیر گروه مهندسی صنايع و بهره‌وری
  • علی رجب زاده قطرمی
  • مدیر گروه برنامه‌ریزی و مديريت
  • علی اصغر انواری رستمی
  • مدیر گروه مديريت و توسعه اقتصادی
  • فیروزه عزیزی