ساختار سازمانی


 

مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری

 

گروه های پژوهشی

مهندسی صنایع و بهره وری

برنامه ریزی و مدیریت

مدیریت توسعه اقتصادی

مدیریت و اطلاعات

 

واحد پژوهشی

امور پژوهشی

کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

 

واحد اداری و مالی