ارتباط با ما


 
  • آدرس: دانشگاه تربیت مدرس، دانشكده علوم انساني، طبقه سوم، اتاق 313 مركز مطالعات فرهنگ و انديشه ديني
  • تلفن: 82884614 - 82884603
  • دورنگار: 82884614
  • Email: csrct@modares.ac.ir