ارتباط با ما


 

آدرس


دانشگاه تربیت مدرس، میدان اندیشه، ساختمان بنیان، طبقه سوم

تلفن


82884614

دورنگار


82884615

ایمیل


csrct@modares.ac.ir

وب سایت


Rctsc.modares.ac.ir