افراد


 

رييس مركز

 

 • نام: دکتر علی حاجی خانی
 •  تلفن: 82884615
 •  دورنگار: 82884614
 • پست الكترونیكی: ali.hajikhani@modares.ac.ir
 •  اتاق: دانشكده علوم انسانی، طبقه سوم، اتاق 312

معاون مركز

 

 • نام: دکتر حسن سواری 
 • تلفن: 82883647
 • دورنگار: 82884614
 • پست الكترونیكی:
 • اتاق: دانشکده علوم انسانی،طبقه سوم، اتاق329

مدیر گروه تعلیم و تربیت دیني

 

 • نام:    دكتر محسن ايماني
 • تلفن:
 • دورنگار: 82884614
 • پست الكترونیكی:
 • اتاق: دانشكده علوم انسانی، 

 مدير گروه جامعه شناسي دين

 

 • نام: دكتر مهرداد رايجيان اصلي
 • تلفن:
 • دورنگار:
 • پست الکترونیکی: 
 • اتاق:

مدیر گروه الهیات و فلسفه دین

 

 • نام: دكتر خليل پرويني
 • تلفن: 82884614
 • دورنگار: 82884614
 • پست الكترونیكی: 
 • اتاق: دانشكده علوم انسانی، طبقه سوم،اتاق 312