معرفی


 
 • طرح تأسیس مركز مطالعات فرهنگ و اندیشه دینی وابسته به دانشگاه تربیت مدرس به منظور تحقق‌بخشی از وظایف پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و كمك به رفع نیازهای پژوهشی كشور در زمینه فرهنگ و اندیشه دینی صورت گرفته‌است.
 • حجت‌الاسلام والمسلمین سید عباس نبوی مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تربیت مدرس طرح این مركز را پیشنهاد و در تاریخ 30/2/1380 به تصویب هیات رئیسه محترم دانشگاه رسید.
 • در تاریخ 26/8/80 طی حكمی از طرف ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دكتر سعید سمنانیان آقای دكتر محمود صادقی به عنوان مسئول مركز انتخاب و مركز رسماً كار خود را شروع كرد.
 • در تاریخ 25/10/80 با موافقت جناب آقای دكتر صادق آئینه‌وند رئیس محترم دانشكده علوم انسانی اتاق 312 در طبقه دوم ساختمان دانشكده در اختیار مركز قرار گرفت.
 • در تاریخ 10/10/80 با موافقت جناب آقای دكتر میرفضل‌ا... موسوی معاون محترم پژوهشی دانشگاه آقای مسعود سمیاری كارشناس دفتر پژوهش‌های كاربردی دانشگاه با حفظ پست اداری جهت پیگیری امور اداری و اجرایی به مركز انتقال یافت.
 • در تاریخ 30/10/80 به همت آقای دكتر موسوی اولین اعتبار مالی مركز به میزان مبلغ بیست میلیون ریال از ردیف‌های مالی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه جهت تجهیزات و خرید لوازم مورد نیاز مركز اختصاص یافت.
 • در تاریخ 23/11/80 به موجب پیشنهاد مسئول محترم مركز برای اولین بار آقایان دكتر سید مهدی سجادی و دكتر محمد سعیدی‌مهر مدیران محترم گروه‌های پژوهشی مركز معرفی و از طرف ریاست محترم دانشگاه احكام آنان صادر گردید.
 • از ابتدای سال 1381 مركز شروع به فعالیت‌های پژوهشی خود نمود و طی دو مرحله فراخوان طرح‌های تحقیقاتی مورد نیاز خود را اعلام كرد. فلذا با همكاری مدیر كل محترم دفتر برنامه‌ریزی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق شد اولین پروژه تحقیقاتی خود را به مرحله انعقاد قرارداد پژوهشی برساند.
 • در تاریخ 26/7/82 اساسنامه مركز در شورای پژوهشی دانشگاه به تصویب نهایی رسید و در تاریخ 10/9/82 اساسنامه مركز در شورای دانشگاه مطرح و به تصویب رسید.
 • در تاریخ 5/11/82 طی احكام جداگانه‌ای از طرف ریاست محترم دانشگاه مسئول و مدیران گروه‌های پژوهشی مركز برای مدت دو سال دیگر ابقاء گردیدند. در تاریخ 2/3/83 هیأت امنای دانشگاه با ایجاد مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه دینی موافقت نمود.
 • به موجب پیشنهاد مسئول محترم مركز در تاریخ 13/12/82 طی احكام جداگانه‌ای از طرف ریاست محترم دانشگاه برای اولین بار اعضای محترم شورای پژوهشی مركز طبق اساسنامه آن معرفی و برگزیده شدند و مرکز در تاریخ 13/10/83 موفق به کسب موافقت اصولی و در تاریخ 24/9/86 موفق به کسب موافقت قطعی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید.