ارتباط با ما


 
  • آدرس: تهران، خيابان كارگرشمالی، خيابان شهريور، خيابان سيندخت شمالی، كوچه زرين، پلاك 3، طبقه همكف، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی
  • تلفن: 88630232-3
  • دورنگار: 82884015
  • صندوق پستی: 334/14115
  • Email: cpllr@modares.ac.ir