افراد


 

bullet اعضای هیأت علمی

  • دکتر حسن ذوالفقاری (رئیس مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی)
  • دکتر زهرا عباسی (معاون مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی)
  • دکتر ابراهیم خدایار (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی)
  • دکتر حیات عامری (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی)
  • دکتر خدیجه حاجیان (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی)
  • فاطمه اکبری (کارشناس مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی)
  • زینب نورپور جویباری ‌‌‌(کارشناس مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی)