انتشارات


 

bullet مقالات علمی_پژوهشی چاپ شدة واحدهای پژوهشی مرکز از ابتدای تأسیس تا1395 (به ترتیب سال)

 1. بر قلم صنع خطا رفت یا نرفت؟، خدیجه جاجیان، پژوهش‌های ادبی، 1385
 2. صدرالدين ¬عيني و بيدل دهلوی، دکتر ابراهيم خدايار، پژوهش¬های ادبی، 1386
 3. غزل‌سرای سمرقند، دکتر ابراهيم خدايار، گوهر گويا، اصفهان، 1386
 4. تأثير ادبي انقلاب مشروطة ايران در ماوراء النهر، دکتر ابراهيم خدايار، دانشگاه مشهد، 1386
 5. سلوک عارفانه، دکتر ابراهيم خدايار، دانشگاه کاشان، 1386
 6. طبقه‌بندی ضرب‌المثل‌ها، دکترحسن ذوالفقاری، دانشگاه تهران، 1386
 7. معروف کرخی، دکترحسن ذوالفقاری، دانشگاه کرمان، 1386
 8. زيبايی¬شناسی سخن سعدی، دکترحسن ذوالفقاری، نامه فرهنگستان، 1386
 9. تخلص و لقب در شعر فارسي و عربي، دكتر ابراهيم خدايار، علوم انساني تربيت مدرس (عربي) ، 1386
 10. برنامه آموزش زبان فارسي به‌غيرفارسي زبانان، دكترحسن ذوالفقاري، سخن سمت، 1386
 11. آراء و عقايد معروف كرخي، دكترحسن ذوالفقاري، مطالعات عرفاني، 1386
 12. یک داستان و چهارده روایت، دكترحسن ذوالفقاري، پژوهش‌های ادبی، 1386
 13. تأملی در مثنوی جمال و جلال، دكترحسن ذوالفقاري، مجله دانشکده ادبیات شیراز، 1386
 14. ساختار داستان‌های گلستان، دكترحسن ذوالفقاري، مجله دانشکده ادبیات مشهد، 1386
 15. چاهانه (بن مایه چاه در ادب فارسی) ، دكترحسن ذوالفقاري، مجله دانشکده علوم انساني الزهرا، 1386
 16. بررسي ساختار ارسال مثل، دكترحسن ذوالفقاري، مجله پژوهش‌های ادبی، 1386
 17. نظیره های هفت پیکر نظامي، دكترحسن ذوالفقاري، دانشگاه تربیت معلم، 1386
 18. تقارن و تناسبها در گلستان سعدي، دكترحسن ذوالفقاري، فصلنامه گوهر گويا، 1386
 19. ملک جمشید و معشوق بنارس، دكترحسن ذوالفقاري، پژوهشنامه دانشكده علوم انساني شهيد بهشتي، 1386
 20. بازتاب ضرب‌المثل‌ها در قرآن كريم، دكترحسن ذوالفقاري، مجلة انجمن علمي زبان وادبيات عرب، 1386
 21. هويت ملي و دين در ضرب‌المثل‌هاي فارسي، دكترحسن ذوالفقاري، فصلنامه مطالعات فرهنگي، 1386
 22. بن‌مايه هاي داستاني بهرام و گل اندام، دكترحسن ذوالفقاري، كاوش نامه، 1386
 23. نگاهي به تاريخ ادبيات ريپكا، دكترحسن ذوالفقاري، نامه فرهنگ پژوهشگاه علوم انساني، 1386
 24. گونه شناسي بومي سرودهاي ايران، دكترحسن ذوالفقاري، ادب پ‍‍ژوهي دانشگاه گيلان، 1386
 25. خورشيد و مهپاره، دكترحسن ذوالفقاري، دانشكده ادبيات و علوم انساني قم، 1386
 26. جهان ایراني در شعر معاصر فارسی، دکتر ابراهيم خدایار، فصلنامه مطالعات ملی، 1386
 27. ادبیات مهاجرت، دكتر ابراهيم خدايار، فصلنامة مطالعات ملی، 1387
 28. هویت ملی در کتاب‌های درسی، دكتر ابراهيم خدايار، فصلنامة‌مطالعات ملی، 1387
 29. بررسی تعامل مهارت‌های شناختی و توانایی های زبانی در بیماران فارسی زبان مبتلا به زبان پریشی، دكتر حيات عامري، توانبخشی، 1387
 30. الگوهای غیر معیار در زبان مطبوعات،دكترحسن ذوالفقاري، فصلنامه مطالعات ملی، 1387
 31. زیبایی‌شناسی نثر گلستان سعدی، دكترحسن ذوالفقاري، نامة فرهنگستان، 1387
 32. تفاوت مثل با کنایه، دكترحسن ذوالفقاري، دو فصلنامه پژوهش ادبی، 1387
 33. خشونت در آثار دولت آبادی، دكترحسن ذوالفقاري، مطالعات زنان، 1387
 34. مقایسه چهار روایت لیلی و مجنون، دكترحسن ذوالفقاري، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان، 1387
 35. روایت شناسی قصه یوسف، دكترحسن ذوالفقاري، کاوش نامه (دانشکده ادبیات و علوم انسانی یزد) ، 1387
 36. عبوس زهد و وجه خمار، خدیجه جاجیان، پژوهش ش11، 1387
 37. نقدساختاری مناظرة فطرت بخارايي، دكتر ابراهيم خدايار، نقد ادبی ش5، بهار 1388
 38. زبان پریشی، اختلالی شناختی: نگاهی تازه به حوزه‌ای بودن زبان، دكتر حیات عامری، فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، سال یازدهم( شمارهٔ 3)، پاییز1388
 39. نقد و معرفی کتاب گمشده لب دریا، دكتر خدیجه حاجیان، نقد ادبی ش5، بهار، 1388
 40. موقعیت کنونی رشته زبان و ادبیات فارسی و راهکارهای تقویت آن، دكترحسن ذوالفقاري، فصلنامه مطالعات ملي، 1388
 41. طبقه‌بندي قصه هاي سنتي فارسي، دكترحسن ذوالفقاري، جستارهاي ادبي دانشگاه فردوسي مشهد، 1388
 42. آخرين تير: بررسي تطبيقي اسطورة ْرش و فيلوكتتس، ابراهیم خدایار، نشريۀ ادبيات تطبيقي دانشگاه شهيد باهنر كرمان ، 1389
 43. آن سيه‌چرده كه شيريني عالم با اوست: بازشناسی سیمای محبوب حافظ با تکیه بر غزلی از دیوان وی ابراهیم خدایار و خانم دکنر حاجیان، شرق موعود، 1389
 44. بررسي ضرب المثلهاي فارسي در سطح واژگاني و نحوي، ابراهیم خدایار و خانم مریم الهامیان و دکتر محمدجعفر یوسفیان کناری، نقد ادبی، 1389
 45. مقايسه هفت روايت وامق و عذرا، حیات عامري، (I si) procedia social and behaviova sciences، 1389
 46. ريخت شناسي افسانه گل بكاولي، دکتر ذوالفقاری، فنون ادبي، 1389
 47. زيبايي شناسي ضرب المثلهاي فارسي، دکتر ذوالفقاری، بوستان ادب، 1389
 48. استعاره‌های جهتی قرآن با رویکردی شناختی، دکتر حاجیان، نقد ادبی، ش 9، 1389
 49. An investigation about language learning problems at elementarylevels in bilingual areas of Iran، دكتر ح. عامري، فصلنامۀ زبان و ادب پارسي، 1389
 50. نگاهی نشانه‌شناختی به واژة آیه در قرآن کریم، دکتر حیات عامری، نقد ادبی، 1389
 51. بررسی تطبیقی لهجه بخارایی اوایل قرن بیستم (زبان تاجیکی) با فارس معاصر. دکتر حیات عامری، متن پژوهی ادبی، 1390
 52. عطار نيشابوري و ميراث فكري وي در آسياي مركزي، ابراهیم خدایار، نشريۀ ادبيات تطبيقي دانشگاه شهيد باهنر كرمان، 1390
 53. Language learning problems of bilingual arab students in iran، حیات عامري، (I si) procedia social and behaviova sciences، 1390
 54. Persian proverbs: Definitions & charach teristics، دکتر ذوالفقاری و دکترحیات عامري Journal of Islamic and humanties advanced researches (jihar) ، 1390
 55. ساختارشناسی بن‌مایه‌های حمزه‌نامه، دکتر ذوالفقاری، نقدادبی، 1390
 56. بررسی ساختار سینمایی و ادبی انیمیشن ملک خورشید، دکتر ذوالفقاری، مطالعات ادبیات کودک، 1390
 57. مطالعه جنبه‌های اجتماعی و آداب و رسوم صوفیه با تکیه بر ضرب‌المثل‌های فارسی، ذوالفقاری، مجله انسان‌شناسی، 1390
 58. ظرفیت‌های رمزی داراب‌نامه طرسوسی، دکتر ذوالفقاری، پژوهش‌های ادبی، 1390
 59. بررسي تطبیقی لهجة بخارايي اوائل قرن بيستم )زبان تاجيكي (با فارسی معاصر، ابراهیم خدایار و خانم دكتر ح. عامري، فصلنامۀ زبان و ادب پارسي، 1390
 60. قابلیت¬های نمایشی مناظره¬های¬ منثور با رویکرد گفت¬وگو محور (براساس مناظره‎هاي منثور عصر مشروطه درایران و قلمرو زبان فارسی در آسیای مرکزی) ، ابراهیم خدایار و خانم مریم الهامیان و دکتر محمدجعفر یوسفیان کناری نقد ادبی، 1390
 61. بررسی نشانه‌شناختی واژه آیه در قرآن کریم، دکتر عامری، فصلنامه نقد ادبی شماره 10، 1390
 62. ماخذشناسی قصص و حکایات جامع‌التمثیل، دکتر حسن ذوالفقاری، فنون ادبی، 1391
 63. رئالیسم در سبک بنیان‌گذاران داستان‌نویسی غربی و فارسی، دکتر حسن ذوالفقاری، پژوهش‌های زبان و ادبیات تطبیقی، 1391
 64. کاربرد ضرب‌المثل در شعر شاعران ایرانی، دکتر حسن ذوالفقاری، گوهر گویا ، 1391
 65. طبقه‌بندی منظومه‌های عاشقانه، دکتر حسن ذوالفقاری، مجله تاریخ ادبیات دانشگاه شهید بهشتی، 1391
 66. تخلص در شعر فارسی و عربی، دکتر ابراهیم خدایار، فصلنامه فنون ادبی، 1391
 67. واژگان پایه و واژگان نگاری کودک در زبان فارسی، حیات عامری و دکتر ذوالفقاری، فصلنامة‌ مطالعات برنامه درسی، 1391
 68. انسجام در نثر فنی و نقش صناعات ادبی در ایجاد آن، حیات عامری، پژوهش‌های ادبی، 1391
 69. ماخذشناسی قصص و حکایات جامع‌التمثیل، دکتر حسن ذوالفقاری، فنون ادبی، 1391
 70. Construction of Past Participle in the Contemporary Tajik Language Case Study: Fitrat Bukharaeis Monazera and Bayânât-e Sayyâh-e Hendi، حیات عامری و ابراهیم خدایار Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.
 71. 122, Pp 461–464. 1392
 72. تحلیل ترانشانه‏ای دگردیسی و آیین تشرف در شاهنامه به روایت تصویر، ابراهیم خدایار، ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب (بهار و تابستان 1392)‌، صص 128-154‌، 1392
 73. نهادی برای تفکر انتقادی نسل امروز (گزارش)‌‌، ابراهیم خدایار‌، نقد ادبی. س6. ش23. (پاییز 1392)‌‌، 1392
 74. جنبه‌های مردم شناختی داستان اسکندرنامه، حسن ذوالفقاری‌، ادب پ‍‍ژوهي مجله دانشكده ادبيات علوم انساني دانشگاه گيلان، سال 7، شماره 23، تابستان 1392، ص 35-65‌، 1392
 75. متن¬شناسی بهار دانش،‌ حسن ذوالفقاری‌، فصلنامه متن شناسی ادب فارسی، دوره 5 ش2 تابستان‌، 1392
 76. بررسي توالي زمان در شعر از منظر پساساختارگرايي (با نگاهي به شعر علي باباچاهي)‌‌، حسن ذوالفقاری‌، فصلنامه انديشه هاي ادبي، سال چهارم، شماره 13، پاييز 1391‌، ص 1128-‌، 1391
 77. ساخت بازی‎های رایانه‌ای براساس قصه¬های بلند عامیانه‌ی ایرانی (با تکیه بر داستان قهرمان قاتل)‌، حسن ذوالفقاری‌، مطالعات ادبیات کودک، دوره 4، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 105-126‌، 1392
 78. درمان عاميانه نزد مردم ايران، حسن ذوالفقاری‌، طب سنتي اسلام و ايران،تابستان 1392، سال4، ش2، 1392
 79. بررسی و تحلیل خرقه سوزی در فصلنامه ادبیات عرفانی‌، خدیجه جاجیان‌، مجله دانشگاه آزاد‌، 1392
 80. نسبت طرحواره کانتی با طرحواره شناختی‌، دکتر عامری‌، تازه‌های علوم شناختی‌، 1392
 81. Hafez va moratebe‌، دکتر حاجیان و دکتر خدایار‌، مجله بین‌المللی تربیت مدرس‌، 1393
 82. تحلیل خرقه سوزی در ادب عرفانی‌، دکتر حاجیان‌، ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي‌، 1393
 83. بررسی ظرفیت‌های زبان و ادبیات فارسی در ترویج ارزش‌های انقلاب اسلامی در تاجیکستان و افغانستان‌، خدیجه حاجیان‌، مطالعات فرهنگ و ارتباط اسلامی‌، 1393
 84. ریخت‌شناسی چیستان‌های منظوم محلی، فصلنامه فرهنگ و ادبیات عامه، دوره 1، شماره 1، بهار 1392، ص 93-118
 85. پیامبران در افسانه¬های عامیانه، دانشگاه تهران، سال 3، ش 2، پاييز و زمستان 1392، ص 77-
 86. نامشناسی داستان¬های عامیانه، كاوش نامه، سال، ش، پاييز و زمستان 1393، ص
 87. متن پژوهی شاهد صادق، مجله تاريخ ادبيات دانشگاه شهيد بهشتي، ش 74/3، پاییز و زمستان 1393، ص 77-
 88.  متن پژوهی کتاب عقاید النسا، مجله متن پژوهی ادبی دانشگاه علامه طباطبایی، ش 59، سال 18، بهار 1393، ص 7-27
 89.  معشوقان جنگجو در منظومه‌های عاشقانه و افسانه‌های عامه، فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت‌معلم، دوره 22، شماره 22، پاییز و زمستان 1393، صفحه 91-115
 90.  فرايند «ميان هشت» در زبان فارسي: بافت آوايي يا شرايط ساختواژي، دکتر زهرا عباسی، جستارهای زبانی، 1393
 91.  .Persian Proverbs: Definitions and Characteristics،Journal of Islamic and Human Advanced Research، 2 (2012) 93-108
 92.  گونه‌شناسی ساخت‌های قالبی در زبان عامه، دکتر حسن ذوالفقاری، جستارهای زبانی، دوره 6، شماره 4 (پیاپی 25)، مهر و آبان 1394، ص69-98
 93.  نمود واژگاني افعال مركب در گويش بيرجند، دکتر زهرا عباسی، زبان شناسي و گويش‌هاي خراسان،
 94.  خوانندگان و نوازندگان محلی؛ حافظان ترانه های ملی(1) پژوهش نامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال 13، شماره 24، بهار و تابستان 1394 ص 133-150
 95.  خوانندگان و نوازندگان محلی؛ حافظان ترانه های ملی(2) پژوهش نامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال 14، شماره 25، بهار و تابستان1394 ص 133-150
 96.  کاربرد و ویژگیهای دوبیتی در انواع ادبیات منظوم عامه، ادب پژوهی، دوره 9، شماره 32، تابستان 1394، ص63-95
 97.  مهمترين ويژگيهاي افسانه¬هاي پهلواني ايراني، مطالعات فرهنگ ارتباطات، تابستان 1394 ، دوره 16 شماره 30 (مسلسل 62) ص 72 - 39 .
 98.  پیرنگ در قصه¬های عامه، پژوهش‌های ادبي؛ سال 10، شماره 48 زمستان 1394، ص
 99.  قصه‌شناسی افسانۀ نخودی، مطالعات ادبیات کودک، سال ، شماره ، بهار و تابستان 1394، ص 115-145
 100.  کاربرد ضرب المثل های فارسی در غزلیات بیدل، ادب فارسی، سال 5، ش 2، پاییز 1394، ص 57-77
 101. گسپيرينسكي و رمان آرمانشهري وي (دارالراحت مسلمانلری)، دکتر ابراهیم خدایار، نقد ادبی، س7. ش 27. (پاییز 1393). صص 99-126. (علمی ـ پژوهشی).
 102.  «تبلور برخي عناصر قهوه خانه اي در شعر عصر صفوي». دکتر ابراهیم خدایار با همكاري دكتر ناصر نيكوبخت و محسن احمدي ، ادبیات عامه، 32. ش4. (پاییز و زمستان 1393). صص 109-134. (علمی ـ پژوهشی).
 103.  «تحلیل پیوندهای زیبایی‏شناختی شعر بازگشت و نقاشی پیکرنگاری درباری در دورۀ فتحعلی‎شاه قاجار (1176‌– 1213ق)». دکتر ابراهیم خدایار با همكاري دكتر علی اصغر فهيمي فر و مريم نريمي ،پژوهش‏های ادبيات تطبيقي دانشگاه تربیت مدرس، دوره 3،
 104. شماره 2 (پیاپی 6)، پاییز 1394، صص 131-156. (علمی ـ پژوهشی).
 105.  «نقد ادبی در قهوه‏خانه‏های عصر صفوی». دکتر ابراهیم خدایار. با همكاري دكتر ناصر نيكوبخت و محسن احمدي ، مطالعات نظریه و انواع ادبی. س1. ش1. (زمستان 394). صص 160-143. (علمی).
 106. . Khadijeh Hajiyan & E. Khodayar .Hafiz and Morabete (Stationing): An Analysis of Mahdaviyyat in Hafiz Poetry Based on the Couplet 235/2. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES. Volume 22,
 107. Issue 1, Winter 2015, PP. 87-108.
 108.  «رویکرد ارتباطی، یکی از روش‏های آموزش زبان فارسی. Bulletin. دکتر ابراهیم خدایار با همکاری دکتر غلامحسین غلامحسین‏زاده، فریزا اختموا، حیات عامری.، قزاقستان، دورۀ 3. ش 73. (پاییز 1394). صص 86-92.
 109. عباسی، زهرا (1391). «بررسي وجه فعل در زبان فارسي برپايه نظريه فضاهاي ذهني». ادب پژوهي : تابستان 1391 ، دوره 6 ، شماره 20 ; صص 135 - 154 .
 110.  Silakhori، Ferdows Aghagolzadeh; Abbasi، Zahra. (2012). Teaching Persian Subjunctive Mood to Non-Persian Students Based on Cognitive Linguistics (Mental Spaces Theory). “Theory & Practice in Language
 111. Studies”; Sep2012، Vol. 2. Issue 9، p1950-1960.
 112. عباسی، زهرا (1393). «فرايند ميان هشت در زبان فارسي: بافت آوايي يا شرايط ساخت‌واژي»؛ جستارهاي زباني : مهر و آبان 1393 ، دوره 5 ، شماره 3 (19) صص 117 - 145 .
 113. عباسی، زهرا (1394). «نمود واژگانی افعال مرکب در گویش بیرجندی»، زبانشناسی و گویشهای خراسان ؛ سال. ۷، شماره. ۱۳، صص 39-60 .
 114. عباسی، زهرا (1395). «تحلیل واژه های غیربسیط فارسی در صرف واژگانی و صرف ساختی». جستارهای زبانی.
 115.  عباسی، زهرا (1395). «ارائه الگوهای آموزش مهارت نوشتن به فراگیران زبان فارسی به عنوان زبان دوم: از نگاه تئوری و تحقیق». مطالعات آموزش زبان فارسی، سال اول، شماره 2. بهار و تابستان 1395. صص 41-67.
 116.  عباسی، زهرا (1395). «تحلیل رده شناختی ساخت امری در زبان فارسی». زبان کاوی ، سال 2 شماره 2 پیاپی 3 ، پاییز و زمستان 1395. صص15-35.
 117.  اثر عینیت بر درک معنایی، دکتر حیات عامری، فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، 1394
 118.  بررسی تاثیر تحریک نورون‌های آیینه‌ای بر رشد مهارت‌های زبانی کودکان اوتیستسک پنج تا هشت ساله دختر فارسی زبان، دکتر حیات عامری، فصلنامة تازه‌های علوم‌شناختی، 1395
 119.  رابطه بین زبانی و دریافتی در دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهر کرمان، دکتر حیات عامری، پژوهش در نظامهای آموزشی
 120.  عوامل نشانه‌شناختی مؤثر بر کیفیت فن بیان در زبان فارسی: تحلیل شنونده_محور، دکتر حیات عامری،

bullet مقالات علمی_ترویجی و علمی- مروری چاپ شدة واحدهای پژوهشی مرکز از ابتدای تأسیس تا کنون

 1. تاریخ ادبیات ایران‌، حسن ذوالفقاری‌، نامه علوم انسانی‌، 1392
 2. قهرمانان شاهنامه در ضرب المثل¬هاي فارسي‌، حسن ذوالفقاری‌، فصلنامه فرهنگ مردم - شماره 24 و 25‌، 1385
 3. تفاوت ضرب المثل با برخي از گونه¬هاي مشابه‌، حسن ذوالفقاری‌، نجواي فرهنگ، سال دوم، شماره چهارم‌، 1386
 4. آسيب شناسي زبان مطبوعات‌، دكترحسن ذوالفقاري‌، رسانه وزارت ارشاد‌، 1386
 5. ایران در جهان ایرانی‌، دکتر ابراهیم خدایار‌، سوره مهر‌، 1386
 6. بحر طويل فارسي‌، دكترحسن ذوالفقاري‌، دانشكده علوم انساني سمنان‌، 1386
 7. بیدل گرایی در محیط ادبی ماوراءالنهر‌، دكتر ابراهيم خدایار‌، کتاب ماه ادبیات و فلسفه‌، 1386
 8. تاريخچه ضرب‌المثل‌هاي فارسي‌، دكترحسن ذوالفقاري‌، نامه فرهنگستان‌، 1386
 9. تمثيل و مثل در مثنوي‌، دكترحسن ذوالفقاري‌، فصلنامه فرهنگ‌، 1386
 10. چهرة ايران در ماورالنهر قرن بيست‌، دكتر ابراهيم خدايار‌، چاپ شده در مجموعه مقالات (از هويت ما)‌‌،1386
 11. حافظ قدسي‌، دكترحسن ذوالفقاري‌، حافظ پژوهشي_شیراز‌، 1386
 12. خورشيد و مهپاره‌، حسن ذوالفقاری‌، دانشكده ادبيات و علوم انساني قم شماره چهارم‌، 1386
 13. سيري در داستانهاي امثال‌، دكترحسن ذوالفقاري‌، مجله مطالعات ايراني کرمان‌، 1386
 14. شینیه‌های پس از خاقانی‌، دكترحسن ذوالفقاري‌، فصلنامه فرهنگ (پژوهشگاه علوم انساني)‌‌، 1386
 15. طریقت‌های عرفانی و شعر فارسی در ماوراءالنهر قرن بیست‌، دكتر ابراهيم خدايار‌، سخن عشق‌، 1386
 16. کتابشناسی ضرب المثل‌های فارسی‌، دكترحسن ذوالفقاري‌، مجله مطالعات ایرانی(کرمان)‌‌، 1386
 17. من سُكر سمرقند‌، دكتر ابراهيم خدايار‌، مجلة شيراز، تهران (عربي)‌، 1386
 18. منظومه حسن و دل‌‌، دكترحسن ذوالفقاري‌، مطالعات و تحقيقات‌ادبي تربیت معلم‌، 1386
 19. مير نوروزي‌، دكترحسن ذوالفقاري‌، نجواي فرهنگ‌، 1386
 20. نگاهی به زندگی و شعر خیام‌، دکتر ابراهيم خدایار‌، نامه آشنا(ترکیّه)‌، 1386
 21. همسایگان ناشناس‌، دكتر ابراهيم خدايار‌، کتاب ماه ادبیات و فلسفه‌، 1386
 22. عرفان، جنگ را به دفاع مقدس تبدیل کرد‌،‌ دکتر ابراهیم خدایار‌، شاهد اندیشه‌، 1387
 23. «فهرست کتاب‌های چاپ سنگی بیدل در ماورا النهر»، ابراهیم خدایار‌، دانش ش‌، 94‌، 1387
 24. تغيير شکل و تعدد روايات در ضرب المثل¬هاي فارسي‌، حسن ذوالفقاری‌، نجواي فرهنگ سال دوم، شماره هفتم‌، 1387
 25. درون مايه و محتواي ضرب المثل هاي فارسي‌، حسن ذوالفقاری‌، دانش، ش 94‌، 1387
 26. «فهرست کتاب‌های چاپ سنگی حافظ شيرازی در ماوراءالنهر- ازبکستان»، ابراهيم خدايار‌، حافظ¬پژوهی، دفتر دوازدهم‌، 1388
 27. بررسی تعامل مهارت‌های شناختی و توانایی های زبانی در بیماران فارسی زبان مبتلا به زبان پریشی حیات عامری‌، توانبخشی‌، 1388
 28. تأثیر محیطِ ادبی و فرهنگی استانبول بر ماوراءالنّهر، دكتر ابراهيم خدايار، زبان و ادب پارسي، ش41، پاييز، 1388
 29. فهرست کتاب‌های چاپ سنگی حافظ شيرازی در ماوراءالنهر- ازبکستان، دكتر ابراهيم خدايار، حافظ¬پژوهی، دفتر دوازدهم، 1388
 30. جامع الحکایات نگاری، حسن ذوالفقاری، فصلنامه فرهنگ مردم شماره 35-36، 1389
 31. صنايع دستي در ضرب المثل¬هاي فارسي، حسن ذوالفقاری، فصلنامه فرهنگ مردم شماره5، 1389
 32. نصايح الاطفال معروف به شنگول و منگول، حسن ذوالفقاری، فصلنامه فرهنگ مردم شماره 35-36، 1389
 33. «نشانه‌های اختصاری و واژه‌سازی در حوزۀ عمومی با نگاهی به کارکرد علمی زبان فارسی»، ابراهيم خدايار، در مجموعه مقالات نخستین همایش واژه‌گزینی نظامی، 1390
 34. خانواده و روابط خانوادگی در ضرب المثل‌های فارسی، حسن ذوالفقاری، فصلنامه فرهنگ مردم ايران ش31، 1391
 35. توصیف و تحلیل شیوه‌های زبانی و فرازبانی وکلا جهت اقناع در دادگاه‌های علنی ایران: تحلیل گفتمان دادگاه کیفری زبان‌شناسی، دکتر حیات عامری
 36. بررسی ساختار صرفی فعل فارسی در چارچوب نظریه کلمه و صیغگان، جستارهای زبانی، دکتر حیات عامری
 37. بررسی فضاهای ذهنی در متون خبری روزنامه‌های ایران، علم زبان، دکتر حیات عامری
 38. درآمدی بر شیوۀ ارجاع به منابع الکترونیک، ابراهیم خدایار، مزدک‏نامه، 1391، صص 1-8، 1391
 39. Educational Problems of Bilinguals in Elementary Levels، حیات عامری،Procedia social and behavioral Sciences، 1392
 40. جنبه¬های بلاغی داستان‌های عامیانه، حسن ذوالفقاری، مطالعات بلاغی سال سوم، ش 6،پاییز و زمستان، 1392، ص 23 -49‌، 1392
 41. طنز نمایشی در متل¬های کودکانه، ویژه بهار و تابستان 92، شماره 52 و 53، 159-181(و میترا خواجه ئیان). حسن ذوالفقاری، فصلنامه تخصصی تئاتر، 1392
 42. طنزهای گفتاری و رفتاری در قصه¬های عامه، حسن ذوالفقاری، فصلنامه فرهنگ مردم شماره47-48، 1392
 43. نسبت طرحواره در عصب شناسی شناختی و طرحواره کانتی، حیات عامری، تازه های علوم شناختی، 1392
 44. مثل¬وارگی راز ماندگاری و جاودانگی کلام سعدی برای امروز، حسن ذوالفقاری، سعدی شناسی، دفتر هفدهم،1393
 45. 1393ترانه¬های عروسی، فصلنامه فرهنگ مردم، سال 13، شماره 49-50، پاییز و زمستان 1393،ص194-184
 46. 1394 آب در باورها و امثال فارسی، فصلنامه فرهنگ مردم، سال 14، شماره 52، پاییز و زمستان ،ص194-184
 47. طنز نمایشی در متل¬های کودکانه، فصلنامه تخصصی تئاتر، ویژه بهار و تابستان 1392، شماره 52 و 53،159-181(و میترا خواجه ئیان)
 48. بررسي انواع نشانه و كاركردهاي آن در داستان كوتاه عصيان يك بزاز لنگرودي اثر قاسم كشكولي،فصلنامه زيبايي شناسي ادبي، سال پنجم، بهار 1392 شماره 15، ص 147-172
 49. ریخت‌شناسی چیستان‌های منظوم محلی، فصلنامه فرهنگ و ادبیات عامه، دوره 1، شماره 1، بهار 1392، ص 93-118
 50. بررسي توالي زمان در شعر از منظر پساساختارگرايي (با نگاهي به شعر علي باباچاهي)،
 51. فصلنامه زيبايي شناسي ادبي ، سال چهارم، شماره 13، پاييز 1391 ص 11-28
  تأملی در چرایی بازگشت به بیدل در آسیای مرکزی (بازگشتی از روی عجز یا اقبال از سرِ عشق؟)، دکتر ابراهیم خدایار، رودکی: پژوه‏های زبانی و ادبی در آسیای مرکزی. دوره 16، شماره 45، پاییز و زمستان 1394، صص 1-5.

bullet اين واحد همچنين در ويرايش و آماده سازي طرحهاي پژوهشي و آثار آمادة انتشار، با دانشگاه‌ها، مراكز نشر دانشگاهي و سازمانها و نهادهاي دولتي و غيردولتي همكاري دارد. برخي از آثار انتشار يافتة و در دست انتشار مركز عبارتند از :

 1. ايران نامه، ناتالینا ایوانوا، ترجمه هادی آزادی،1380
 2. ايران از نگاه فارسي‌آموزان خارجي، دکتر غلامحسین‌زاده، افسون قنبری،1380
 3. خلاصه مقالات نخستين گردهمايي پژوهش‌هاي زبان و ادبيات فارسي، دکتر ابوالقاسم رادفر،1380
 4. مجموعه مقالات نخستين گردهمايي پژوهش‌هاي زبان و ادبيات فارسي، دکتر محمد دانشگر،1380
 5. خلاصه مقالات دومين همايش پژوهش‌هاي زبان وادبيات فارسي،1382
 6. خلاصه مقالات نخستين هم‌انديشي هويت ايراني، دکتر سید محسن حسینی،1383
 7. كتاب‌شناسي هويت ايراني، دکتر سید محسن حسینی،1383
 8. چكيدة پايان نامه‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس، ناهید طهرانی ثابت، زیر نظر دکتر غلامحسین زاده،1382
 9. از سمرقند چو قند، دکتر ابراهیم خدایار،1384(مشترک با انتشارات اشاره)
 10. سرير سخن؛ مجموعه مقالات دومين همايش پژوهش‌‌هاي زبان و ادبيات فارسي، دکتر حسن ذوالفقاری،1384
 11. سرود باران، ابراهیم خدایار، 1384
 12. از هویت ما، مجموعه مقالات نشستهای تخصصی هویت ایرانی،(مشترک با حوزه هنری)
 13. ديوان هادي سمرقندي به تصحيح دكتر ابراهيم خدايار، مشترك با مؤسسة مطالعات ملي
 14. رخسار انديشه: مجموعه مقالات دومين همايش پژوهش‌‌هاي زبان و ادبيات فارسي، دکتر ابراهيم خدايار ،1387
 15. دعا در مثنوی: دکتر ابراهیم خدایار، نشر علم، 1386
 16. غريبه‌هاي آشنا، دکتر ابراهیم خدایار، تمدن ايراني، 1384
 17. بوطيقای مثنوی دکتر گراوند
 18. مجموعه مقالات حافظ دکتر مرتضايي
 19. معشوق بنارس حسن ذوالفقاری
 20. خورشيد و مهپاره حسن ذوالفقاری
 21. فرهنگ بزرگ ضرب المثل­هاي فارسي(2جلد) حسن ذوالفقاری
 22. جامع التمثیل حسن ذوالفقاری 90
 23. روضه الشهدا حسن ذوالفقاری 91
 24. جلوه های نمایشی مثنوی مریم کهنسال
 25. هنوز عشق جعفرمحمد ترمذی
 26. نظم السلسله ابراهیم خدایار1390
 27. حافظ در آینه مقالات فارسی خدیجه حاجیان
 28. پیرتعلیم محمدباقر موحدی 1391
 29. نامه نامی کردافشار، کرم پسندی، رستمی تهرانی1392
 30. افعال پرکاربرد در زبان انگلیسی حیات عامری
 31. فرهنگ آسیب‌شناسی زبان حیات عامری
 32. شیوه‌‏نامۀ ویرایش دانشگاه تربیت مدرس 1392 (چاپ و دوم)، مؤلف ابراهیم خدایار و حسن ذوالفقاری
 33. فرهنگ توصیفی آسیب شناسی زبان و گفتار درمانی، حیات عامری 92
 34. افعال پرکاربرد در زبان انگلیسی، حیات عامری، 92
 35. بهار دانش(تصحيح با همكاري)، دکتر حسن ذوالفقاری، 92
 36. كتابشناسي توصيفي آسياي مركزي در قرن بيستم و اوايل قرن بيست‏ويكم، ابراهیم خدایار، تهران: مؤسسة چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه 1393.
 37. منظومه‌های عاشقانه ادب فارسی، حسن ذوالفقاری، 1392
 38. فرهنگ بزرگ ضرب المثل‌هاي فارسي، تهران، انتشارات معین، 2جلد، 1388
 39. مكاتبات اداري، وزارت جهاد كشاورزي، 1382
 40. راهنماي درست نويسي، وزارت جهاد كشاورزي، 1383
 41. داستان‌هاي امثال، نشر مازيار، 1384
 42. سردلبران، نشر مازيار، 1386
 43. راهنماي ويراستاري و درست نويسي، تهران، علم، 1387
 44. ادبيات مكتبخانه­اي ايران (با همكاري) 3جلد، نشر رشد آوران، 1391
 45. يكصد منظومه عاشقانه فارسي، نشر چرخ، 1392
 46. فرهنگواره نامه نگاری، نشر چرخ، 1392
 47. شیوه نامه نگارش، (با همكاري)انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، 1392
 48. ادبیات عامه ایران، انتشارات سمت، 1393

bullet مجلات

 1. فصلنامۀ نقد ادبی
 2. فصلنامۀ پژوهش‌های ادبی
 3. فصلنامۀ روایت‌شناسی