سازمان‌های همکار


 
 1. انتشارات سخنواران
 2. انتشارات معین
 3. انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی
 4. انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
 5. انجمن علمی نقد ادبی ایران
 6. اندیشه سازان نور
 7. ایران خودرو
 8. بنیاد ملی نخبگان
 9. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 10. پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
 11. خانة كتاب
 12. خانه اندیشمندان علوم انسانی
 13. دانشکده علوم اقتصادی
 14. دانشگاه الزهرا
 15. سازمان سمت
 16. سازمان فرهنگ
 17. سازمان ميراث فرهنگي
 18. سمت
 19. شوراي گسترش زبان و ادب فارسي
 20. صندوق حمایت از پژوهشگران
 21. کانون زبان
 22. گروه زبان و ادبیات فارسی
 23. نشر علم
 24. نیروهوایی
 25. وزارت امور خارجه