شورای پژوهشی مرکز:


اين شورا از اعضای هيات علمی چهار دانشکده مجری دوره های کارشناسی ارشد و دکتری رشته های متناظر زيست فناوری تشکيل شد و به شرح ذيل می باشد:

  • دکتر محمد جواد رسایی، مدیر گروه بیوشیمی بالینی و رئیس مرکز
  • دکتر سید عباس شجاع الساداتی، رئیس واحد روابط بین الملل دانشگاه و مدیر گروه مهندسی شیمی، زیست پزشکی و بیوتکنولوژی
  • دکتر مسعود شمس بخش، عضو هیات علمی گروه بیماری شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی
  • دکتر مریم نیکخواه، مدیر گروه ریز زیست فناوری دانشکده علوم زیستی
  • دکتر فاطمه رهبری زاده، مدیر گروه بیوتکنولوژی پزشکی و معاون پژوهشی مرکز
  • دکتر سمیره هاشمی، عضو هیات علمی گروه زیست پزشکی دانشکده مهندسی شیمی

گروه هاي پژوهشي:

  1. مهندسي پروتئين
  2. گياهان تراريخت
  3. فرآيندهاي توليد انبوه